Domov » Novice » Ob poletju pozitivno poslovanje ptujske bolnišnice

Ob poletju pozitivno poslovanje ptujske bolnišnice

18-seja-ptujske-bolnisnice
Na 18. redni seji Sveta zavoda Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potr?a Ptuj je bilo na dnevnem redu osem to?k. Tretja to?ka se je nanašala na finan?ni poro?ilo za januar – junij 2016, ki kaže pozitiven rezultat 45.033 eurov presežka prihodkov nad odhodki. To je sicer v mejah pri?akovanega, vendar pa ob odli?ni realizaciji delovnega programa nekoliko premalo. V skladu s Finan?nim na?rtom za leto 2016 je predvideno uravnoteženo poslovanje in s tem ustvarjanje presežka prihodkov nad odhodki v višini 77.000 euro. ?lani Sveta zavod so ob poslovanju opozorili na velike likvidnostne težave bolnišnice in na pove?an obseg zapadlih obveznosti. Te so se od konca leta 2015 do konca junija 2016 pove?ale še za 900 000 eurov. Ob tem so še dodali, da se ne strinjajo s trendom zaposlovanja, saj se je v letu 2016 zaenkrat zaposlilo bistveno preve? ljudi v administraciji in premalo v sami stroki. To sicer ni popolnoma v skladu z na?rti zaposlovanja za letošnje leto, a vsakega delavca v bolnišnici zelo potrebujejo. Med pomembnejšimi to?kami seje Sveta zavoda Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potr?a Ptuj je bila tudi izgradnja Urgentnega centra Ptuj, ki se žal vedno bolj odmika od za?etka gradnje v letu 2016.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 14. septembra 2016.)

Na vrh