Domov » Novice » 2. dopisna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

2. dopisna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj


Mestni svetniki zaradi izredne situacije tokrat odločali na 2. dopisni seji Mestnega sveta MO Ptuj, ki je bila sklicana 20. marca ob 9. uri in je trajala dva dni do 22. marca do 23. ure.

Mestni svetniki so obravnavali osnutek Odloka o ureditvi cestnega prometa na območju MO Ptuj. Cilji sprejema novega odloka so izboljšanje reda in varnosti na področju dinamičnega in mirujočega prometa, lažji nadzor v območjih za pešce, omogočiti stanovalcem in obiskovalcem mesta varen in neoviran promet, hkrati pa od istih zahtevati spoštovanje osnovnih načel in pravil v prometu, ki bi izboljšale varnost v prometu in bivanje na Ptuju naredili ugodnejše za stanovalce in prijetnejše za obiskovalce. Osnutek je bil potrjen.

Vrtički na Mlinski

Mestni svet je prav tako soglašal z osnutkom Odloka o urejanju in oddaji zemljišč za potrebe vrtičkarstva MO Ptuj. S sprejetjem odloka se bo postavila osnova za urejanje razmerij z uporabniki vrtov na lokacijah, ki bodo trajno namenjena vrtičkarstvu, ter na lokacijah, kjer se bo dopuščala začasna raba. Lokacija vrtov ob Mlinski cesti, ki se je že zdaj namenjala vrtičkom, se je izkazala kot najprimernejša za ureditev novih vrtov, zato se je že pred časom začelo izvajati aktivnosti za ureditev novega območja vrtičkov. Tam bodo urejeni vrtovi velikosti 50 in 25 m2, ki bodo ponujeni v najem zainteresiranim uporabnikom.

Posodobitev pravilnika za denarno pomoč

Svetniki so dalje potrdili Predlog Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči iz proračuna MO Ptuj. Občina je zaradi nekaterih sprememb in boljše preglednosti pristopila k posodobitvi celotnega pravilnika. Najvišji znesek denarne pomoči je v višini 1-kratnika osnovnega minimalnega dohodka, ki od 1. 8. 2019 dalje znaša 402,18 EUR in se redno usklajuje.

Vročevod v Gregorčičevem drevoredu

Svetniki so potrdili tudi dokumentacijo za investicijo »Izgradnja vročevoda – Gregorčičev drevored«. Tako bo zgrajena povezava že obstoječega toplovodnega omrežja na Potrčevi cesti s samostojno enoto v Kvedrovi ulici. Z izgradnjo glavne povezave bi se ukinila obstoječa kotlovnica v Kvedrovi ulici, s tem pa znižali stroški tekočega vzdrževanja kotlovnice.

Streha OŠ Olge Meglič

Mestni svet je soglašal še z dokumentacijo za investicijo »Rekonstrukcija ostrešja Osnovne šole Olge Meglič«. MO Ptuj bo za izvedbo projekta zagotovila 306.331,16 EUR lastnih sredstev oziroma 36,49 %, preostalo, tj. 533.321,52 EUR ali 63,52 % pa bo v letih 2020 in 2021 zagotovilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi javnega razpisa.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 27. marca 2020.)

Na vrh