Domov » Novice » Predstavitev Vizije in strategije Mestne občine Ptuj

Predstavitev Vizije in strategije Mestne občine Ptuj

Predstavitev Vizije in strategije MO Ptuj
Mestna ob?ina Ptuj, Znanstveno raziskovalno središ?e Bistra Ptuj, ?ez 100 povabljenih strokovnjakov iz razli?nih podro?ji in ob?ani so v devetih mesecih pripravili osnutek Vizije in strategije Mestne ob?ine Ptuj 2015 – 2025. Ta obsežen dokument so predstavniki ob?ine in Bistre javno predstavili v Narodnem domu na Ptuju. Pred izvedbo dokumenta je bila narejena na razli?nih podro?jih analiza stanja v Mestni ob?ini Ptuj. Na osnovi teh in številnih delavnic so bile izdelane strateške usmeritve mesta za naslednje desetletno obdobje. Na javni predstavitvi vizije in strategije so bila izpostavljena štiri podro?ja in vizija Mestne ob?ine Ptuj s sloganom Ptuj – ustvarjalna delavnica tiso?letij. S sloganom se udeleženci javne obravnave osnutka niso strinjali in so predlagali, da bi morali izhajati iz izhodiš?a, da je Ptuj najstarejše slovensko mesto. Prav tako so udeleženci podali kar nekaj predlogov in svoje predloge za dokument Vizija in strategija Mestne ob?ine Ptuj od leta 2015 do leta 2025 lahko oddate tudi vi še do 10. oktobra. Po tem datumu se bo dokument uskladil in bo šel v potrditev na oktobrsko sejo Mestnega sveta Mestne ob?ine Ptuj.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 2. oktobra 2015.)

Na vrh