Domov » Novice » Gospodarstvo » 20. redna skupščina Perutnine Ptuj

20. redna skupščina Perutnine Ptuj

20 skupscina Perutnine Ptuj
Delni?arji Perutnine Ptuj so se zbrali na 20. redni letni skupš?ini, kjer so se podrobno seznanili s poslovnim položajem, z rezultati ter drugimi strateškimi dejavniki, ki jih je družba dosegla v preteklem poslovnem letu. Na skupš?ini so se prisotni seznanili z revidiranim letnim poro?ilom za poslovno leto 2013. Mati?na družba Perutnina Ptuj d.d. je s poslovanjem ustvarila ?iste prihodke od prodaje v višini 147,4 milijona evrov in dobi?ek iz poslovanja v višini 12,5 milijona evrov ter zaradi slabitev nekaterih naložb, med katerimi prevladujejo naložbe v povezane družbe, bilan?no izgubo. Na konsolidiranem nivoju je Perutnina Ptuj tudi pove?ala prodajo v okviru vseh dejavnostih in zabeležila 273,6 milijona evrov prihodkov, 10,4 milijona evrov dobi?ka iz poslovanja ter 0,8 milijona evrov ?istega dobi?ka, kar pomeni stabilno in kontinuirano rast poslovnega sistema. Nadzorni svet Perutnine Ptuj, ki permanentno spremlja poslovanje družbe, je letno poro?ilo in poslovne rezultate za leto 2013 potrdil soglasno. Nadalje so se delni?arji seznanili z ugotovitvami posebne revizije, ki jo je Perutnina Ptuj realizirala po sklepu 19. skupš?ine v lanskem letu. Revizorji družbe BDO Revizija tudi tokrat v poslovanju ptujske perutnine niso našli nikakršnih elementov oškodovanja, vendar je skupš?ina s 54 odstotki potrdila modificirani nasprotni predlog Društva MDS o imenovanju posebnega pooblaš?enca – odvetniško družbo Šelih & partnerji iz Ljubljane, ki bo še enkrat preveril poslovanje v minulem obdobju in ki jih bodo obravnavali vsi delni?arji na izredni skupš?ini.

(Obajvljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 30. avgusta 2014.)

Na vrh