Domov » Novice » Gospodarstvo » 6. seja mestnega sveta

6. seja mestnega sveta

V ?etrtek, 19. aprila, je potekala seja ptujskega mestnega sveta, ki je postregla z le malo vro?imi razpravami. Temperatura je nekoliko narasla le ob razpravi o projektu izgraditve tribun na mestnem stadionu.

Svetniki so obravnavali in sprejeli predlog, po katerem naj bi druga in tretja faza izgradnje tribun bila izvedena s sodelovanjem javnega in zasebnega kapitala. Tako bi ob?ina pridobila dodatne športne površine in novih 1000 sedežev za gledalce, zasebni vlagatelji pa poslovne prostore v severnem prizidku stadiona. Nekateri svetniki so ob razpravi izrazili dvome v to vedno bolj razširjeno prakso povezovanja javnega in zasebnega, predvsem ko gre za investicije na javnih površinah. Nekatere pa je zmotila po njihovem mnenju premalo natan?na formulacija predloga pri podelitvi stavbnih pravic.

župan vse o?itke zavra?a, saj naj bi bil ta na?in financiranja, edini možen, ?e želimo razvoj športa na Ptuju. Ob?ina pa naj bi po preteku stavbne pravice, ki naj bi jo podelila za najve? dve leti, pristopila k menjalni pogodbi. Tako naj bi prišlo do etažnega lastništva.

Nekoliko daljša razprava je potekala tudi pri obravnavi osnutka odloka o ustanovitvi zavoda "Lokalna energetska agencija Spodnje Podravje", ki je del mednarodnega konzorcija partnerjev, v katerem naj bi poleg ob?in Spodnjega Podravja bili vklju?eni še Provinca Cordoba iz Španije, mesto Bukarešta iz Romunije ter Ob?ina Krško. Cilj agencije, ki naj bi se tri leta financirala iz evropskih sredstev, pa naj bi bilo pridobivanje evropskega denarja za u?inkovito rabo energije in zeleno energijo. Po treh letih bi se morala agencija biti sposobna financirati sama. Pomisleki so, predvsem, kaj bo, ko bo to obdobje poteklo, ?e agencija ne bo zaživela. Svetnike namre? skrbi, da bodo tudi ti direktorji nato vzdrževani iz prora?una, kot so bili v preteklosti že nekateri.

Ena najbolj pri?akovanih to?k, razprava o problematiki v zavodu LTO, je bila, ker rešitev še niso našli, umaknjena iz dnevnega reda. Svetniki so po skrajšanem postopku sprejeli le osnutek odloka, s katerim se Turisti?no informativni center vrne pod okrilje ob?ine, s ?imer se mu omogo?i nadaljno delovanje.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 20. 4. 2007)

Na vrh