Domov » Novice » Gospodarstvo » Popis nepremičnin na ptujskem

Popis nepremičnin na ptujskem

Popis nepremi?nin po 22. tednu na širšem obmo?ju Ptuja poteka nemoteno in v skladu z na?rti obmo?ne geodetske uprave.

Boris Premzl, vodja obmo?ne geodetske uprave Ptuj: "Po teh rezultatih, ki jih imam pred sabo, lahko s ponosom re?em, da smo kot obmo?na uprava, ena od dvanajstih, dejansko najbolj uspešni, saj imamo popisanih okrog 80% vseh stavb oziroma delov stavb, ki jih moramo popisat. Pri tem pa je potrebno še posebej izpostaviti našo geodetsko pisarno v Ormožu, ki je absolutno najbolj uspešna med vsemi 46 centri. Dejansko imajo popisanih že 85% vseh stavb oziroma delov stavb."

V projekt je vklju?enih 50 popisovalcev, od tega 11 v Ormožu in 39 na Ptuju. Med popisovalci je najve? oseb, ki so prijavljene na zavodu za zaposlovanje, nekaj pa je tudi študentov. Kljub mili zimi,  ki jim je omogo?ila lažji dostop do objektov, in pomo?i inštruktorjev, so se v za?etku popisa sre?ali z razli?nimi težavami.

Estera Korošec, popisovalka nepremi?nin: "Ja, v bistvu sem na za?etku popisovanja nepremi?nin imela kar nekaj težav z organizacijo dela, zato sem se odlo?ila, da sem lastnike poklicala po telefonu in se z njimi dogovorila za dolo?en termin. V bistvu se mi je tak na?in dela zdel nekako najbolj u?inkovit, lastniki so me pri?akovali in imeli pripravljene podatke. Zaradi tega se je ?as popisovanja pri enem lastniku bistveno skrajšal."

Težav s tako imenovanimi nelegalnimi popisovalci po besedah vodje obmo?ne geodetske uprave zaenkrat še ni bilo.

Boris Premzl, vodja obmo?ne geodetske uprave Ptuj: "Bilo je nekaj klicev v za?etku. Eden iz Slovenje vasi, potem pa tudi iz Haloz, ko so ljudje povpraševali, ?e so bili pravi popisovalci. Moram re?i, da smo potem ugotavljali, da je vsaj v za?etku bilo nekaj zadev iz popisa kmetijstva, tako, da so to ljudje zamenjali. Ni bilo takih problemov, da bi dejansko registrirali kakšnega neprijavljenega popisovalca, to, kar se je recimo dogajalo v Mariboru in še kje."

Popis na Ptuju nameravajo kon?ati do sredine junija, na obmo?ju Ormoža pa pri?akujejo zaklju?ek že konec maja.

( objavljeno v Ptujski kroniki 15.5.2007 )

Na vrh