Domov » Novice » Gospodarstvo » Ponovno maratonska seja mestnega sveta

Ponovno maratonska seja mestnega sveta

V ponedeljek so sedmi? redno zasedali ptujski svetniki. Razprava se je od kar 25 to?k dnevnega reda najbolj razgrela pri sprejemanju osnutka odloka o komunalnem prispevku in osnutku statuta mestne ob?ine. Presenetljivo pa so svetniki brez razprave sprejeli sklep o prenehanju zavoda Lokalne turisti?ne organizacije.

Svetniki so tako brez pomislekov pooblastili župana, da vloži pri pristojnem sodiš?u predlog za za?etek likvidacijskega postopka zavoda. Svetniki so sicer že na prejšnji seji sprejeli spremembo ustanovitvnega odloka zavoda LTO, s katero so izvzeli dejavnosti in storitve javnega interesa, ki so v javnem interesu, pa tudi dodeljene nepremi?nine so bile s tem vrnjene v last ob?ini. Ker omenjena sprememba še ni bila objavljena, v tokratnem predlogu sklepa ni bila upoštevana. Kot je zapisano v dopolnitvi obrazložitve k sklepu, bo tako na sprejem odloka o prenehanju veljavnosti ustanovitvenega odloka potrebno po?akati do sklepa sodiš?a. Tu je še zapisano, navajamo: "Hkrati obstaja možnost, da bo na podlagi manjših sprememb oziroma dopolnitev obstoje?ega odloka ustanovljen drug zavod ali druga pravna oseba za potrebe razvoja in promocije turizma na Ptuju ter oblikovanja celovite turisti?ne ponudbe Mestne ob?ine Ptuj seveda pod pogojem, da bo prišlo do ustreznega konsenza vseh pristojnih institucij in bo to narekoval javni interes."

Najve? ?asa so svetniki namenili vprašanju vpeljevanja komunalnega prispevka, saj ptujska ob?ina spada med 25 odstotkov ob?in v Sloveniji, ki odloka o tem prispevku še ni sprejela.

Ptujski župan, dr. Štefan ?elan, je povedal: "V tem osnutku odloka je ve? možnosti. Ena od njih je torej ta, da bodo pla?niki te infrastrukture vsi tisti, ki bodo na novo za?eli graditi in bo na tej parceli zgrajeno vse, torej cesta, kanalizacija, vodovod, elektrika, optika itd. In se bo torej preko tega komunalnega prispevka del sredstev povrnil nazaj v prora?un. Drugi del pla?evanja je seveda povezan s t.i. rekonstrukcijami, na primer, ?e bo nekdo imel parcelo, na parceli objekt, na tej parceli bo imel dolo?ene kapacitete komunalne infrastrukture, recimo kanalizacijski vod širine 200 milimetrov, ki bi ga sedaj rad, zaradi svoje takšne ali druga?ne potrebe pove?al na 400 milimetrov. Takrat bo seveda to razliko v novem komunalnem priklju?ku potrebno spet pla?ati preko tega komunalnega prispevka. Pri tem pa je potrebno opozoriti, da se smejo izklju?no vra?ati tista sredstva, ki so vložena iz ob?inskega prora?una. Vsa tista sredstva, ki so bila pridobljena iz dotacij, tako evropskih, državnih ali zasebnih, se seveda v ta komunalni prispevek ne ra?unajo. Zato bodo seveda primeri izra?una druga?ni, v odvisnosti od obsega že doseženih investicij in tudi gostote poseljenosti itd. V odloku pa so seveda predvidene vse možnosti, da se bo mestni svet sprotno odlo?al o tem, na kakšen na?in bo obra?unaval to komunalno takso."

 

Pri sprejemanju osnutka novega statuta ob?ine so se svetniki najve? ?asa zadržali pri vprašanju števila ?lanov svetov ?etrti. Komisija za statut in poslovnik je na tem mestu pripravila variantni predlog besedila, v katerem naj bi po prvi razli?ici do 5000 prebivalcev zastopalo 7 ?lanov, nad 5000 pa 9 ?lanov sveta. Druga razli?ica predvideva 5 ?lanov za do 2000 prebivalcev, 7 ?lanov za med 2000 in 5000 ter 9 ?lanov, ki bi zastopali nad 5000 prebivalcev ?etrti. Odbor za splošne zadeve je predlagal varianto 2, ostali odbori se o tem niso opredelili. Po zakonu je namre? potrebno izvoliti vsakega svetnika na približno enako število prebivalcev, kar dosedaj ni bilo upoštevano, saj je bilo uveljavljeno pravilo enakomerne zastopanosti glede na naselja. Svetniki bodo o vprašanju primerne razdelitve mest še razpravljali.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika 25. 5. 2007)

Na vrh