Domov » Novice » Gospodarstvo » Svetniki zahtevajo odgovore v zvezi s smradom na Ptuju

Svetniki zahtevajo odgovore v zvezi s smradom na Ptuju

V ponedeljek, 23. julija, so se ptujski svetniki zbrali na 9. redni in hkrati zadnji predpo?itniški
seji, ki jo je v odsotnosti župana vodil podžupan Mirko Kekec. Med drugim so nadaljevali s sprejemanjem odloka o komunalnem prispevku in
odloka, ki dolo?a program opremljanja zemljiš? za gradnjo na obmo?ju ob?ine.

Ob
sprejemanju predloga odloka o komunalnem prispevku je odbor za okolje, prostor
in gospodarsko infrastrukturo vložil predlog amandmaja, po katerem naj bi poleg
olajšav za mlade družine, pri katerih se bo višina komunalnega prispevka
zmanjšala tako, da se bo višina množila s faktorjem olajšave 0.5, prišlo tudi
do olajšav v II. coni, to je izven mesta, ko bi faktor olajšave bil 0.8, s
?imer bi po mnenju predlagateljev pove?ali interes ne le za individualne,
temve? tudi za družbene investicije izven Ptuja, hkrati pa bi po njihovem
mnenju vplivali tudi na izra?un komunalnih taks za mlade. Svetniki so amandma z
ve?ino glasov zavrnili.

Dva amandmaja k omenjenemu predlogu odloka pa je vložil tudi svetnik SDS, Marjan Kolari?.
Svetniki so sprejeli amandma, po katerem za komunalno opremljeno stavbno
zemljiš?e šteje zemljiš?e, za katerega so v oddaljenosti 50 in ne 100 metrov od
roba parcele zagotovljeni prilklju?ki na vodovodno in kanalizacijsko omrežje
oziroma je v tej oddaljenosti javna razsvetljava. Drugi amandma, po katerem bi
bili pla?ila prispevka v celoti oproš?eni krajani Podvincev, pa je bil
zavrnjen.

Razprava na skoraj šest ur trajajo?i seji pa se je razgrela že kar pri to?ki
pobude in vprašanja, ko je svetnik Zelenih Ptuja, Vlado ?uš,  povedal, da so meritve zraka,
ki so bile opravljene konec lanskega leta na Zagrebški cesti, dale zelo slabe
rezultate, saj naj bi bil izmerjen zrak med najbolj onesnaženimi od vseh
meritev avtomatskih merilnih naprav po Sloveniji, o ?emer ni nih?e obvestil ne mestnega sveta ne Ptuj?anov. Ob
burni razpravi ob tej pobudi pa so se svetniki ponovno spomnili tudi smradu, ki
je dobro in že dolgo znan vsem Ptuj?anom. Svetniki so se strinjali, da bi moral krivec za smrad, Perutnina Ptuj, v zvezi s tem pojasniti, kaj so za prepre?itev smradu že storili, saj naj bi imeli obljube generalnega direktorja Romana Glaserja, da bo to uredil, in kaj bi še lahko. Svetniki zato v zvezi s tem vprašanjem pri?akujejo tudi odgovor in bi si želeli tudi sami ogledati stanje na licu mesta.

Svetnike je precej razburil tudi predlog sklepa o ugotovitvi javnega interesa
za sklenitev javno-zasebnega partnerstva na podro?ju spodbujanja razvoja
turizma in izvedbi projekta statusnega javno zasebnega partnerstva,ki pa so ga
vendarle sprejeli. Zavrnili pa predlog sklepa o dolo?itvi vrednosti to?ke, ki
je osnova za ugotovitev uporabne vrednosti poslovnih prostorov in garaž v
ob?ini, saj naj bi se ta povišala za dobrih 40 odstotkov, navedeni razlogi pa
svetnikov niso prepri?ali.

Na v?erajšnji seji so
potrdili tudi mandat novega ?lana mestnega sveta. Pridružil se jim je Maks Ferk
iz LDS. Zamenjal je nekdanjo svetnico Mojco Horvat, ki ji je mandat prenehal
zaradi nezdružljivosti opravljanja funkcije z delom v ob?inski upravi.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 24. julija 2007) 

Na vrh