Domov » Novice » Gospodarstvo » 1. seja varnostnega sosveta

1. seja varnostnega sosveta

Na seji, ki je bila 27. marca v prostorih MO Ptuj so Mestna ob?ina Ptuj, ptujsko Komunalno podjetje in ?isto mesto Ptuj ptujski policijski postaji predali ra?unalniško opremo, vredno okrog 3340 evrov. Nova ra?unalniška oprema je namenjena policistom na terenu, za sprotno pisanje zapisnikov, poro?il in drugih pisnih izdelkov.

Predstavniki policijske postaje ptuj so predstavili delo policistov v letu 2006. Zabeležili so ve? prijavljenih kriminalnih dejanj kot v letu poprej. Na podro?ju javnega reda in miru je bil najbolj odmeven primer opite in domnevno zlorabljene mladoletnice v gostinskem lokalu na Ptuju. Obravnavali so najmanj nedovoljenih prehodov državne meje v zadnjih petih letih kot tudi kršitev na podro?ju prebivanja in zaposlovanja tujcev. Poslabšale so se prometno varnostne razmere, na delo policistov pa je vplivalo tudi spreminjanje zakonodaje.

Na Mestni ob?ini so zadovoljni z delom varnostnega sosveta v preteklem letu. ?lani sosveta se bodo še vnaprej zavzemali za povezanost razli?nih služb, ki lahko preventivno in kurativno prispevajo k ve?ji varnosti v našem okolju.

Na vrh