Domov » Novice » Gospodarstvo » Poslovanje KKS Ptuj

Poslovanje KKS Ptuj

 

novinarska KKS Ptuj

Mestna ob?ina Ptuj je bila med prvimi slovenskimi mesti, ki je vzpostavila kabelsko komunikacijski sistem, ki pa zaradi objektivnih in subjektivnih razlogov ni uspel slediti hitremu razvoju na telekomunikacijskem podro?ju. Sklenitev in izvajanje Pogodbe o izgradnji in posodobitvi kabelsko komunikacijskega sistema in Pogodbe o prepustitvi obrata sklenjene med KKS Ptuj d.o.o. in TELEING d.o.o., kot inovativne in inventivne oblike javno-zasebnega partnerstva, zagotavlja pospešeno kvalitetno modernizacijo obstoje?ega ter izgradnjo novega širokopasovnega opti?nega telekomunikacijskega omrežja in celovitost ponudbe, ki ga Mestna ob?ina Ptuj z razpoložljivimi sredstvi v aktualni krizni situaciji ne bi mogla zagotoviti v želeni in nujni ?asovni dinamiki. V juniju 2012 je bil sedež KKS Ptuj d.o.o. Preseljen v novo Info to?ko podjetja TELEING na Slovenski trg 1 na Ptuju. V omrežju KKS Ptuj je bila v obdobju do 31.10.2013 izvedena nadgradnja opreme za prenos podatkov v hrbteni?no omrežje iz 1Gbit/s na 10Gbit/s. V letu 2013 so nadaljevali s vzpostavitvijo WI-FI omrežja na obmo?ju Ptuja, ki omogo?a brezpla?no koriš?enje. Za njihove naro?nike je storitev brezpla?na, za ostae pa brezpla?na eno uro na dan. V preteklem letu so tudi nadaljevali s projektom povezave javnih zavodov v Mestni ob?ini Ptuj s širokopasovnim opti?nim omrežjem, ki ga udejanjajo na podlagi dostopa v Arnes opti?no vozliš?e v Šolskem centru Ptuj. V letošnjem letu tako na?rtujejo gradnjo širokopasovnega omrežja so?asno z gradnjo kanalizacijskega sistema 5 v skupni dolžini dobrih 23 kilometrov in omrežja javne razsvetljave v skupni dolžini 6,5 km. Cena naro?nine je bila vse od leta 2007 do 2013 enaka, 13, 60 evra. V za?etku letošnjega leta bodo ceno dvignili vsaj za stopnjo inflacije v lanskem letu. Njihovi naro?niki lahko položnice brez provizije pla?ujejo na mestni blagajni.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 4. januar 2014)

 

Na vrh