Domov » Novice » Gospodarstvo » Ptujski redarji tudi v Ormožu

Ptujski redarji tudi v Ormožu

Medob?insko redarstvo, ki ima sedež na Ptuju skrbi za javno varnost in javni red na obmo?ju ob?in Spodnjega Podravja in je zato pristojno nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih, varovati ceste in okolje v naseljih in na ob?inskih cestah zunaj naselij, skrbeti za varnost na ob?inskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediš?ine in vzdrževati javni red in mir. Po avgustu bodo redarji ob 16-ih dosedanjih ob?inah delovali še v treh novih in sicer v Ormožu, Središ?u ob Dravi in Sv. Tomažu. Skladno z dolo?bami Zakona o varstvu javnega reda in miru lahko ob?inski redar odlo?a tudi o kršitvah iz tega podro?ja, svoje delo pa v tem primeru opravljajo skupaj s policisti. Pri opravljanju tovrstnih nalog po besedah Roberta Brki?a, vodje medob?inskega redarstva, najve?krat naletijo na uživanje alkoholnih pija? in prekrške povezane s tem.

Na vrh