Domov » Novice » Gospodarstvo » ZRS Bistra Ptuj zelo uspešna na razpisih v letu 2023

ZRS Bistra Ptuj zelo uspešna na razpisih v letu 2023


ZRS Bistra Ptuj je v letu 2023 pridobila nove projekte v okviru programov sodelovanja Interreg Central Europe in Interreg Slovenija-Avstrija. V okviru čezmejnega programa Interreg Slovenija-Avstrija v programskem obdobju 2021-2027 je bilo na razpis za standardne projekte v prvem roku predloženih 36 projektnih predlogov. Po zaključenem ocenjevanju prispelih prijav je Odbor za spremljanje odobril 19 standardnih projektov in ZRS Bistra Ptuj je bila uspešna z vsemi štirimi projektnimi prijavami. V okviru programa sodelovanja Interreg Central Europe v programskem obdobju 2021-2027 je bilo na prvi razpis predloženih 260 projektnih predlogov, od tega je bilo 53 projektov odobrenih in ZRS Bistra Ptuj je bila uspešna s 3 projektnimi predlogi.
Projekti sledijo različnim specifičnim ciljem, in sicer: spodbujajo prehod in krepitev krožnega gospodarstva ter gospodarno obnašanje z viri, razvoju znanj, spretnosti ter kompetenc za delo in življenje, krepijo vlogo kulture, trajnostnega turizma, socialne vključenosti in socialnih inovacij, zagotavljajo enak dostop do kakovostnih storitev na področju izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja ter povezujejo razvoj in povečujejo odpornost pokrajin na klimatske spremembe v Srednji Evropi.
Kratek opis projektov:
GreenScape Interreg Central Europe – S prenovo urbanih območij v Srednji Evropi do podnebno odpornejše pokrajine.
Mesta v Srednji Evropi rastejo in zelene površine se pogosto spreminjajo v siva betonska mesta. To širjenje mest pospešuje negativne učinke podnebnih sprememb, kot so mestni toplotni otoki. Splošni cilj projekta je postaviti temelje za integracijo zelene v sivo infrastrukturo v mestih območjih in tako prispevati k podnebno varnejšemu krajinskemu in urbanističnemu načrtovanju. Z izboljšano politiko čezmejnega vzajemnega učenja in sodelovanja pri razvoju akcijskih načrtov, želi projekt GreenScape lokalne oblasti in skupnosti opremiti s potrebnimi znanji, da se lahko izvajajo in financirajo NBS (Nature Based Solution) projekti. To so projekti, ki iščejo na naravi temelječe rešitve ter blažijo okoljske in družbeno-ekonomske vplive, ki nastajajo zaradi podnebnih sprememb v mestnih območjih. Pilotna mesta, v katerih se bodo iskale na naravi temelječe rešitve, so: Ptuj, Milano, Varšava, Sziget in Zagreb.
Za mesto Ptuj bomo pripravili akcijski načrt, ki bo vključeval na naravi temelječe rešitve, ki so primerne za mestno jedro in bodo blažile okoljsko in družbeno-ekonomske vplive. Hkrati bo to podlaga za izvajanje nadaljnjih tovrstnih projektov, ki bodo pripomogli k večjim ponorom CO2, k zmanjšanju onesnaženosti, izboljšanju bivanjskih razmer, izboljšanju pogojev dostopa do zelenih površin, do cenejše in čistejše energije, do hitrejšega in bolj dostopnega javnega prometa.
Več informacij: zvonka.lazar.borak@bistra.si
GINEVRA, Interreg Central Europe – Tehnološke inovacije spreminjajo mesta in imajo velik potencial za izboljšanje življenja ljudi.
Vendar jih je treba uporabljati odgovorno. Projekt GINEVRA pomaga mestom učinkovito upravljati transformativne inovacije, kot so avtonomna vozila. Partnerji skupaj razvijamo smernice za upravljanje in nova orodja za vključevanje državljanov ter jih preizkušamo v posebnih pilotnih ukrepih. Oblikujemo tudi nadnacionalno strategijo za odgovorno upravljanje uvajanja transformativnih inovacij. Tekom projekta bomo na podlagi nadnacionalnih strategij pripravili lokalni akcijski načrt za odgovorno upravljanje transformativnih inovacij za Mestno občino Ptuj.
Več informacij: mirjana.nenad@bistra.si
NiCE, Interreg Central Europe – Prilagoditev mest v Srednji Evropi do podnebno odpornejše pokrajine. Evropska mestna središča se spreminjajo. V zadnjih desetletjih so predstavljala središča potrošnje, ki so intenzivno uporabljala vse vrste vire. Trenutno se razvija spletna trgovina, ki potrošnjo vse bolj preusmerja s stacionarne trgovine na digitalizirano področje. V povezavi s pandemijo COVID-19 so se morale zapreti številne trgovine, dobavne verige pa so bile prekinjene. Nasprotno pa se povečujejo alternativni in trajnostni modeli potrošnje, ki vodijo k večji krožnosti in učinkovitosti rabe virov. Vendar zaradi trenutnih okvirnih pogojev ti modeli običajno ostajajo le v svoji ozki niši in so vidni kvečjemu “zainteresiranim stranem”. Potrošniki tako nimajo dovolj dostopne ponudbe alternativnih oblik izdelkov iz trajnostne proizvodnje, ki vključuje krožno gospodarstvo. Projekt NiCE združuje ta dva izziva:
– preoblikovanje osrednjih mestih središč, ki bo njihovim prebivalcem povečalo spoznavanje in uvajanje trajnostnega načina življenja in
– (re)animacijo središč z uvajanjem novih oblik trgovin in kioskov, ki bodo predstavljale in spodbujale potrošnjo proizvodov iz recikliranja in trajnostne proizvodnje.
Prikazati želimo različne praktične pristope v različnih okoljih, ki zavestno krepijo nove oblike potrošnje, jih naredijo vidne v mestnih središčih in združujejo množico pomembnih akterjev. Takšno prizorišče je na primer “večnamenski center virov, recikliranja in trajnostne potrošnje”, kjer je na enem osrednjem mestu na voljo več storitev in ponudb značilnih za krožno gospodarstvo.
Pri tem se vedno poraja veliko vprašanj, kot je npr. globalizacija, ki zagotavlja transnacionalno ponudbo ter kako takšno ponudbo združiti z regionalnimi in lokalnimi razmerami. Projekt išče in naslavlja vrsto takšnih problemov.
Več informacij: dusan.klinar@bistra.si
CASTLE ROAD 2.0, Interreg SI-AT – Pozicioniranje čezmejne Ceste gradov kot evropske kulturne poti s trajnostnim upravljanjem obiskovalcev in pametnimi informacijskimi storitvami.
Projekt bo gradil na rezultatih projekta Castle Road. V predhodnem projektu je bilo vzpostavljeno trajnostno čezmejno združenje 37 gradov in dvorcev v Pomurju, na Štajerskem, Gradiščanski – AT in na avstrijskem Štajerskem s skupno čezmejno ponudbo. Cilj projekta Castle Road 2.0 je umestitev Ceste gradov na zemljevid evropskih kulturnih poti in strokovno usposabljanje upraviteljev gradov in dvorcev, ki bodo s pametnim upravljanjem obiskovalcev pridobivali nove goste in jih uspeli časovno in lokacijsko bolj trajnostno razporediti, nadalje pa tudi ponuditi inteligentno informacijsko storitev. Pritegnili želimo kulturne turiste, ki bi se na Cesto gradov podali izven glavne sezone na manj obiskanih lokacijah. ZRS Bistra Ptuj bo v okviru svojih projektnih nalog v lokalnem okolju vzpostavila sistem predvajanja pomembnih informacij o Cesti gradov in zgodovini vključenih gradov na območju Štajerske. Tekom projekta bo nastala strokovna publikacija, ki bo podlaga za certificiranje evropske kulturne poti. Testirali se bodo novi dogodki, ki bodo prispevali k boljši sezonski porazdelitvi in upravljanju z obiskovalci. Vsako leto bo natisnjen razširjen letni program, v katerem bodo objavljeni vsi dogodki na gradovih in dvorcih. V okviru družinske ponudbe bo razvit album, v katerem bo predstavljen vznemirljiv svet gradov in dvorcev in bo hkrati spodbujal obisk vseh gradov, tudi tistih manj obiskanih. Prav tako bo vzpostavljeno virtualno informacijsko središče s postavitvijo pametnih zaslonov. Tekom celotnega trajanja projekta bo potekala promocija vključenih gradov in dvorcev.
Več informacij: zvonka.lazar.borak@bistra.si
VIRIDI, Interreg SI-AT – Krepitev skupnega prehoda na krožno in z viri učinkovito gospodarstvo s celostno in digitalno podporo MSP v čezmejni regiji SI-AT.
Splošen cilj projekta je spodbuditi in okrepiti potencial čezmejnega sodelovanja za prehod v krožno gospodarstvo MSP-jev in drugih ciljnih skupin ter učinkovito rabo virov in digitalizacije v poslovnih in tehnoloških procesih različnih gospodarskih panog. Vzpostavljena bo nova čezmejna mreža akterjev, razvita nova pilotna čezmejna VIRIDI digitalna platforma za krožno gospodarstvo, VIRIDI akademija in dobra praksa poslovnega modela za krožno gradbeništvo in nova vrednostna veriga.
Skupni izziv VIRIDI projekta je prehod v zeleno, krožno gospodarstvo v čezmejnem območju SI-AT, ki je ključen za doseganje evropskih ciljev – do leta 2050 doseči podnebno nevtralnost z bolj trajnostnim načrtovanjem izdelkov, zmanjšanjem količine odpadkov in opolnomočenjem državljanov, s poudarkom na gospodarskih sektorjih, velikih porabnikih surovin in energije. Projekt naslavlja izziv prepočasnega prehoda v krožno gospodarstvo, še posebej malih in srednjih podjetij (MSP-jev), premajhen razvoj potenciala za bolj konkurenčno čezmejno regijo.
Več informacij: robert.novak@bistra.si
COWORKING.NET, Interreg SI-AT – Spodbujanje podjetniške aktivnosti prek testiranja poslovnih modelov in vzpostavitve uspešnih coworkingov na podeželju.
S projektom želimo zagotoviti decentralizirano podjetniško podporno okolje na podeželju, s tem pa ohranjati mlade na podeželju, skrbeti za razvoj novih delovnih mest, sploh tistih z višjo dodano vrednostjo, in spodbuditi dinamiko gospodarstva na podeželju. Coworking prostori so prostori srečevanja in druženja tako obstoječih kot novonastalih podjetij, izvajajo izobraževalne programe, spodbujajo podjetništvo ter inovativnost in kreativnost. V projektu bomo testirali poslovne modele coworkingov na podeželju, v katerih bomo upoštevali specifike okolja: ciljne skupine, lokacije, infrastrukturo in opremo, ki je na voljo, in druge aspekte, da se zagotovi uspešno in trajnostno delovanje coworkinga.
Več informacij: robert.novak@bistra.si
Hosted by family, Interreg SI-AT – Ohranjevanje, povezovanje in nadaljnji razvoj tradicionalnih družinskih podjetij v turizmu kot dragocene kulturne dediščine na čezmejnem območju.
Glavni cilj projekta je ohranjanje in razvoj turističnih družinskih podjetjih v manj turističnih območjih. V okviru projekta želimo razviti in preizkusiti nove rešitve, ukrepe za kvalificiranje in sodelovanje, da bi okrepili tradicionalna družinska podjetja v gastronomiji in hotelirstvu kot osrednje nosilce v turizmu ter varuhe in posrednike nesnovne kulturne dediščine ter ozaveščanje prebivalstva in gostov o pomembnosti tovrstnih podjetij za trajnostno ohranitev karakterja posamezne destinacije.
S pomočjo kulturne dediščine in tradicije, prenosa dobrih praks iz Avstrije, optimiziranih sistemov upravljanja obiskovalcev ter usposabljanja turističnih delavcev, bomo družinskim podjetjem in njihovem okolju pomagali, da namesto »tekmovanja« z velikimi ponudniki nastanitev razvijejo svojo edinstvenost, gostom ponudijo edinstveno izkušnjo (ne samo nastanitev) in s svojimi storitvami dosežejo višjo dodano vrednost.

TEKST – vir ZRS Bistra Ptuj

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 6. oktobra 2023.)

Na vrh