Domov » Novice » 11. redna seja Kolegija županov Spodnjega Podravja

11. redna seja Kolegija županov Spodnjega Podravja

11 seja kolegija zupanov Spodnjega Podravja
Na 11. redni seji Kolegija županov Spodnjega Podravja je bilo na dnevnem redu devet to?k. Predvsem veliko polemik je bilo pri ?etrti to?ki, ko je direktor Komunalnega podjetja Ptuj magistra Janka Širca ponovno predstavil problematiko uskladitve Sporazuma o ureditvi razmerij z ob?inami v povezavi s prenosom gospodarske javne infrastrukture na ob?ine po stanju na dan 1.1.2010. Napredovanja pri tem prenosu ni, saj pet ob?in s Ptujskega Cerkvenjak, Gorišnica, Starše, Sveti Andraž in Cirkulane ne želi podpisati sporazuma, saj jim izra?uni izkazujejo dolg do komunalnega podjetja. Na tokratni seji Kolegija županov Spodnjega Podravja je direktorica Skupne ob?inske uprave Alenka Korpar predstavila odredbo, da ob?inam z manj kot 3000 prebivalci ni potrebno urediti zbirnega centra za lo?eno zbiranje odpadkov, medtem ko ve?je ob?ine morajo postaviti zbirne centre v skladu z njihovo velikostjo. Vršilec dolžnosti direktorja Ob?inske uprave Mestne ob?ine Ptuj Ivan Vidovi? je župane seznanil s Pogodbo o sofinanciranju investicije in najetju kredita za novogradnjo Osnovne šole doktor Ljudevita Pivka. Župani bodo svojim ob?inskim svetom predstavili tudi problematiko dežurstev v zobozdravstvu na obmo?ju Spodnjega Podravja. V dodani to?ki dnevnega reda je sledila tudi polemika o Imenovanju v svet kohezijske regije, v katerega so bili predlagani le župani petih velikih ob?in, s ?emer se niso strinjali župani manjših zunanjih ob?in in so v svet zahtevali tudi svojega predstavnika.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 8. junija 2013.)

Na vrh