Domov » Novice » 30. seja ptujskih svetnikov

30. seja ptujskih svetnikov

 

30 seja ms mo ptuj

Mestne svetnice in svetniki so se v za?etku tedna sestali na 30. seji Mestnega sveta Mestne ob?ine Ptuj. Obravnavali so 17 to?k dnevnega reda. Najprej so podali nekaj ustnih pobud. Nanašale so se tudi na sanacijo cest po dolgi zimi, sanacijo plazov, pridobitev tehnologije za odstranjevanje grafitov in ureditev Ormoške ceste. Petere Priboži? je opozoril na nujnost pogovorov z Direkcijo za ceste Republike Slovenije. Svetnice in svetniki so odlo?ali o predlogu Odloka o odvajanju in ?iš?enju komunalne in padavinske odpadne vode na obmo?ju Mestne ob?ine Ptuj. Pred sprejetjem je podžupanja in ?lanica svetniške skupine SDS, Helena Neudaver prosila za dodatno pojasnilo 51. ?lena Odloka, ki govori o obra?unu odvajanja in ?iš?enja padavinskih odpadnih voda. Sprejeli so še Pravilnik o merilih in kriterijih za dolo?itev znižane najemnine poslovnih prostorov, predloga sklepov o potrditvi Na?rtov razvojnih programov za Osnovni šoli Breg in Olge Megli?. Sprejeli so tudi sklepa o brezpla?ni uporabi poslovnih prostorov na Jadranski ulici, v katerih svojo dejavnost izvajata društvi Arsana in Pihalni orkester Ptuj. Razmislek o slednjem je odprl Branko Brumen.

Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 20. junij 2013

 

Na vrh