Domov » Novice » 37. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

37. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

februarska seja

Na 37. redni seji Mestnega sveta Mestne ob?ine Ptuj, ki je bila 17. februarja, je bilo prisotnih 26 mestnih svetnikov in svetnic. Na dnevnem redu je bilo 16 to?k. Svetniki so imenovali Petra Srp?i?a za direktorja javnega zavoda Mesto gledališ?e Ptuj. Mandatna doba mu za?ne te?i 1. aprila 2014 in bo trajala 5 let. Najve? ?asa so svetniki v javni razpravi namenili predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ob?inskih cestah na obmo?ju Mestne ob?ine Ptuj. Predlog Odloka se nanaša na prekategorizacijo javnih cest in vsa tista podro?ja, ki se nekako nanašajo na novi zakon o davkih na nepremi?nine. Tej temi so mestne svetnice in svetniki veliko ?asa namenili že na odborih na delovnih telesih, potrebnega je bilo precej usklajevanja. Nadalje so svetniki potrdili investicijski program za Staro steklarsko. Mestna ob?ina Ptuj se bo prijavila na Javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Finan?nega mehanizma EGP 2009-2014. Eno izmed možnih podro?ij prijave je tudi kulturna dediš?ina, zato je izbrala za predmet obnove objekte Stare steklarske. Projekt Stara steklarska ima že izdano gradbeno dovoljenje, prav tako pa je izdelana projektna dokumentacija. Investicija se bo predvidoma pri?ela v letu 2014 in kon?ala v letu 2016. Cilj investicije je obnoviti objekte Stare steklarske, ki je razglašena za javno kulturno infrastrukturo in je tudi vpisana v register nepremi?ne kulturne dediš?ine, kot spomenik lokalnega pomena, prav tako pa bo obnova pripomogla k ureditvi novih prostorov za izvajanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ter s tem k oživitvi starega mestnega jedra. Ali bodo na razpisu uspešni ali ne, pa je odvisno od tistih, ki bodo projekt ocenjevali. Svetniki so potrdili tudi predlog sklepa o brezpla?ni uporabi poslovnih prostorov v Gasilskem domu Ptuj. Obmo?no združenje Rde?ega križa Ptuj je za izvajanje svoje dejavnosti dobilo v uporabo dve pisarni v kleti gasilskega doma. Svetniki so imenovali tudi predstavnike Mestne ob?ine Ptuj v Svet zavoda javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož in sicer Branko Bezeljak, Stanislava Brodnjaka, Milana ?u?ka in Rajka Fajta. Za predstavnika Mestne ob?ine Ptuj v Svet zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški dom Ptuj pa so imenovali Janeza Rožmarina.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 20. februar 2014)

Na vrh