Domov » Novice » Aprilska seja Mestnega sveta

Aprilska seja Mestnega sveta

28 seja Mestnega sveta MO Ptuj
Na 28. redni seji Mestnega sveta Mestne ob?ine Ptuj je bilo na dnevnem redu petnajst to?k. Svetniki in svetnice so najprej potrdili Zaklju?ni ra?un prora?una za leto 2012. Posebej izpostavljena to?ka je bila Predlog sklepa o soglasju k sklenitvi Aneksa 6. h Gradbeni pogodbi za Dominikanski samostan – kongresno kulturna dvorana. Mestni svetniki so podprli podražitev zaradi nepredvidenih dodatnih del za skoraj 194 tiso? evrov, medtem ko so nasprotovali, da bi izvajalcu pla?ali dodatne stroške zaradi podaljšanja roka izgradnje. Na aprilski redni seji so svetniki sprejeli odloka o rabi javnih površin v Mestni ob?ini Ptuj in ustanovitvi podjetja Javne službe Ptuj. Po daljši odprti obravnavali se še niso uskladili glede Predloga pravilnika o podeljevanju priznanj in nagrad osnovnošolcem, športnikom osnovnih šol, u?encem glasbenih šol, dijakom in študentom Mestne ob?ine Ptuj in bodo o konkretnih rešitvah na to tematiko še razpravljali. Brez razprave so podprli sklep o oddaji ob?inskega poslovnega prostora v brezpla?ni najem Medob?inskemu društvu invalidov Ptuj in Sklep o prenehanju mandata ?lanu Mestnega sveta Mestne ob?ine Ptuj Dejanu Levani?u. V dodatnih to?kah so sprejeli DIIP- a za energetski sanaciji na Osnovni šoli Breg in Osnovni šoli Olge Megli?. Predstavljeno je bilo tudi Poro?ilo Varnostnega sosveta, hkrati pa so svetniki potrdili Predlog dodatka k razdelitvi premoženja Ob?ine Ptuj in so sprejeli Soglasja k ceni storitve pomo?i družini na domu. Na tokratni 28. redni seji Mestnega sveta Mestne ob?ine Ptuj se je zataknilo pri to?ki o Osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oddajanju poslovnih prostorov in garaž v najem je bila umaknjena iz dnevnega reda.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 25. aprila 2013.)

Na vrh