Domov » Novice » Mestna občina Ptuj energetsko najučinkovitejša občina v letu 2013

Mestna občina Ptuj energetsko najučinkovitejša občina v letu 2013

 

energetsko ucinkovita obcina

Energetika.NET je letos ?etrti? zapored izbrala energetsko najbolj u?inkovite ob?ine v Sloveniji. Med mestnimi ob?inami je to prestižno priznanje za energetsko naju?inkovitejšo ob?ino prejela Mestna ob?ina Ptuj, ki pa je hkrati na letošnjem nate?aju prejela tudi najve? to?k strokovne komisije in postala absolutna zmagovalka na podro?ju energetsko u?inkovitih lokalnih skupnosti. V Mestni ob?ini Ptuj so uresni?ili številne projekte na podro?ju energetske prenove javnih stavb, v katerih so zmanjšali stroške ogrevanja za ve? kot 30 odstotkov. Lotili so se tudi energetske sanacije javne razsvetljave, ki je prinesla prihranek ve? kot 60 odstotkov energije. Mestna ob?ina Ptuj, zanjo župan dr. Štefan ?elan je prejel prestižno nagrado za Energetsko naju?inkovitejšo ob?ino v Sloveniji v letu 2013. Mestna ob?ina Ptuj je zmagala v vseh kategorijah (mestne ob?ine, srednje in male ob?ine). Nagrada je popla?ilo za trud Ob?inske uprave Mestne ob?ine Ptuj, Javnih služb Ptuj d. o. o., Komunalnega podjetja Ptuj d. d., ZRS Bistra Ptuj in Lokalne energetske agenture Spodnje Podravje (LEA Spodnje Podravje) za nekajletno prizadevanje za dvig energetske u?inkovitosti v Mestni ob?ini Ptuj. Prvi koraki so bili narejeni leta 2007, ko je MO Ptuj ustanovila LEA Spodnje Podravje, katere direktor je postal izkušen strokovnjak s podro?ja energetike dr. Janez Petek iz Ptuja. Prav LEA Spodnje Podravje je v sodelovanju z zgoraj naštetimi akterji ter pod vodstvom župana dr. Štefana ?elana takoj pri?ela z analizo rabe energije ter možnostmi u?inkovitejše rabe energije v MO Ptuj. Izvedeni so bili razširjeni energetski pregledi vseh ve?jih javnih stavb in javne razsvetljave in sicer pod okriljem EU projektov, kjer so bili vsaj 50 % sofinancirani iz programov Intelligent Energy Europe, Interreg, IPA Slovenija-Hrvaška, Sout East Europe (teritorialni cilji mednarodnega sodelovanja), MED ipd. Tako so lahko skupaj izdelali realno izvedljiv Lokalni energetski koncept, ki ga je potrdilo resorno ministrstvo, sprejel pa Mestni svet Mestne ob?ine Ptuj. Hkrati so bili zbrani potrebni podatki in izvedene potrebne študije, da so lahko za?eli s pripravami na energetsko sanacijo javnih objektov in sistema javne razsvetljave. Prva je bila na vrsti Splošna bolnišnica Jožeta Potr?a Ptuj, za katero je LEA Spodnje Podravje izdelala razširjeni energetski pregled in pripravila vlogo za 85 % sofinanciranje energetske prenove. Letos so zaklju?ili prenovo sistema javne razsvetljave, ki je omogo?ila kar 65 % znižanje porabe elektri?ne energije in stroškov. Vzporedno so pripravili dokumentacijo za energetsko sanacijo sedmih energetsko potratnih ptujskih vrtcev. Rekonstrukcija bo kon?ana naslednje leto, porabo toplotne energije bodo znižali za 50 %, investicija pa bo delno sofinancirana iz Kohezijskih sredstev. Pri?akujejo odgovor (sklep) ministrstva za energetsko obnovo OŠ Olge Megli? in OŠ Breg, kjer nameravajo izvesti toplotno izolacije zunanjega ovoja in zamenjavo stavbnega pohištva. Pred tem je MO Ptuj zgradila nizkoenergijski vrtec Podlesek, kon?ana je prva faza energetske prenove Dominikanskega samostana, ki ga ogrevajo na toplotno ?rpalko voda/voda iz reke Drave. Trenutno poteka tudi energetska prenova Športne dvorane Mladika in Mestnega stadiona. Izvedena bo zamenjava stavbnega pohištva, toplotna izolacija strehe in ovoja stavbe ter vgrajena toplotna ?rpalka za pripravo tople sanitarne vode. V sodelovanju z LEA Spodnje Podravje so pridobili del nepovratnih sredstev (razpis PETROL) za zamenjavo dotrajane kurilne naprave v Mestnem kinu Ptuj. Toplovodni sistem je bil popolnoma obnovljen in vgrajen moderni plinski kondenzacijski kotel, kar je omogo?ilo 30 % prihranka pri stroških ogrevanja. Javni sektor se ponaša tudi z dvema son?nima elektrarnama; ena je vgrajena na strehi telovadnice in jedilnice OŠ Ljudski vrt, druga pa na strehi Mestnega stadiona. Trenutno se pripravlja projekt soproizvodnje toplotne in elektri?ne energije v OŠ Ljudski vrt in OŠ Breg, s ?imer bi stroške ogrevanja znižali za 20 %. Velik izziv bo posodobitev sistema daljinskega ogrevanja. S tem bi morali prese?i zavezo o 25 % deležu obnovljivih virov energije v MO Ptuj. Trenutno potekajo preliminarne študije o najboljši razpoložljivi tehniki lesne trigeneracije. Prvi rezultati bodo znani že v za?etku naslednjega leta. Ker imajo tudi sosednje ob?ine podobne probleme z energetskimi stroški, LEA Spodnje Podravje ustanavlja v okviru projekta PROFORBIOMED Konzorcij lesne biomase, ki bo povezal lastnike gozdov, gozdna podjetja, lesno predelovalna podjetja, proizvajalce peletov, sekancev, investitorje in lokalne skupnosti z namenom podpreti doma?e gospodarstvo in našo surovino les koristno porabiti za proizvode z višjo dodano vrednostjo, preostanek in lesne odpadke pa za proizvodnjo energije. Ta projekt ima regijski zna?aj, vodi pa ga LEA Spodnje Podravje. Mestna ob?ina Ptuj izvaja tudi energetsko knjigovodstvo javne razsvetljave. V jeseni pa za?ne z izvajanjem energetskega upravljanja Mestne ob?ine Ptuj (kar je zahteva energetskega zakona). Naslednje leto bo v vse javne objekte Mestne ob?ine Ptuj vpeljano energetsko knjigovodstvo.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 10. oktobra 2013)

 

Na vrh