Domov » Novice » Nadaljevanje gradnje OŠ dr. Ljudevita Pivka

Nadaljevanje gradnje OŠ dr. Ljudevita Pivka

podpis aneksa k pogodbi ljudevita

V petek, 4. julija so v ptujski Mestni hiši podpisali aneks št. 5 h gradbeni pogodbi za izvedbo gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del ter dobavo in montažo opreme za izgradnjo osnovne šole dr. Ljudevita Pivka. V roku štirinajstih dni po podpisu, bi naj nadaljevali tudi z gradnjo tega objekta. Gradnja nove osnovne šole za otroke s posebnimi potrebami na Ptuju, se je za?ela septembra lani, a se je v za?etku letošnjega leta zaradi nezagotovljenih sredstev ustavila. Sedaj se projekt lahko nadaljuje v drugo fazo, ki zajema nadaljnjo izgradnjo objekta do te mere, da bo pokrit in zaš?iten pred vremenskimi vplivi in vstopi nepooblaš?enih oseb. Župani 16 ob?in Spodnjega Podravja so namre? po dolgotrajnih pogovorih le dosegli dogovor o sofinanciranju projekta gradnje, kar je bil pogoj za pove?anje sofinancerskega deleža ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki se je pove?al za 500 tiso? evrov. Mestna ob?ina Ptuj je svoj delež, ki se je medtem nekoliko povišal (poravnali so še arheološka izkopavanja, parkiriš?a ob šoli in projektno dokumentacijo) že prispevala, prav tako bodo denar v tem letu zagotovile še ob?ine Cirkulane, Majšperk in Markovci. Ostalih 12 ob?in bi denar naj zagotovilo v letih 2015 in 2016. Z deli v okviru druge faze projekta bodo zaklju?ili predvidoma do konca novembra letos, nadaljevanje tretje od skupno štirih faz pa je odvisno od financiranja. Celoten projekt je ocenjen na nekaj manj kot 4,2 milijona evrov.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 8. julija 2014)

Na vrh