Domov » Novice » Ob zaključku največje investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode v Mestni občini Ptuj izvajajo že dodatno dograditev javne kanalizacije

Ob zaključku največje investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode v Mestni občini Ptuj izvajajo že dodatno dograditev javne kanalizacije


V poročni dvorani Mestne hiše je danes potekala novinarska konferenca, na kateri so županja MO Ptuj, Nuška Gajšek, direktor Komunalnega podjetja Ptuj, mag. Janko Širec kot izvajalec ter Drago Štrafela, nadzornik projektov, predstavili kar dva projekta izgradnje manjkajočih delov kanalizacijskega sistema v Mestni občini Ptuj. Medtem ko se je prvi že zaključil, dela v drugem projektu tečejo po načrtih.

V okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Mestna občina Ptuj«, sofinanciranega s strani evropske skupnosti – Kohezijski sklad in RS – Ministrstvo za naravne vire in prostor, je nadgrajen obstoječi sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda Mestne občine Ptuj, s čimer se je stopnja priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje povečala nad 98 %. Projekt, vreden 13.729.552,05 EUR z DDV, je vključeval izgradnjo manjkajočega dela kanalizacijskega sistema, ki obsega po projektu 32,65 km, dejansko je bilo izgrajenega nekaj več kot 33 km.

Čiščenje odpadne vode se zagotavlja na obstoječi Čistilni napravi Ptuj. Na prispevnem območju investicije se priključuje 699 priključkov na javno kanalizacijsko omrežje s 2.003 PE. S projektom se bo zmanjšala količina direktnih izpustov v okolje z ustreznim odvodnjavanjem in čiščenjem odpadnih voda. Izboljšala se bo kakovost reke Drave dolvodno ter zmanjšala onesnaženost podtalnih voda. Glavni cilj projekta je bil zmanjšanje emisij v vode, zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda in s tem izpolnjevanje zahtev Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS).

Skupna ocenjena vrednost projekta v podpisani pogodbi je znašala 12.246.221,95 EUR z DDV, zaradi upravičenih stroškov izvedbe, je investicija po zaključku vredna 13.729.552,05 EUR z DDV. Projekt je sofinanciran s strani evropske skupnosti – Kohezijski sklad v višini 5.508.196,93 EUR in RS – Ministrstvo za naravne vire in prostor v višini 972.034,75 EUR. Stroške v višini 4.773.499,51 EUR je pokrila Mestna občina Ptuj. Prav tako je prispevek Mestne občine Ptuj tudi vrednost DDV, ki znaša 2.475.820,86 EUR.

Vzporedno s projektom se je izvajalo tudi dodatno asfaltiranje cest, v katerih se je izvedla kanalizacija, v skupni vrednosti 95.727,33 EUR z DDV, hkrati so se izvedla odvodnjavanja (meteorna kanalizacija Jurčičeva, Praprotnikova, Zechnerjeva, Žabjak, Kicar, Na postajo, Ulica Šercerjeve brigade) v skupni vrednosti 174.262,99 EUR z DDV.

Trenutno se v Mestni občini Ptuj izvaja dograditev kanalizacijskega omrežja sofinanciranega s strani programa Načrt za okrevanje in odpornost.

V sklopu projekta »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2000 populacijskih enot (PE)«, se s pomočjo dodeljenih sredstev iz sklada za NOO trenutno izvaja dograditev javne kanalizacije za dodatnih 144 PE oz. 48 priključkov. Ocenjena skupna vrednost projekta znaša 1.894.274,90 EUR z DDV.

Na javnem razpisu za dodelitev sredstev iz sklada za NOO (načrt za okrevanje in odpornost) je Mestna občina Ptuj pridobila 930.710,60 EUR brez DDV. Razliko v višini 621.973,74 EUR prispeva občina.

Z investicijo želijo v Mestni občini Ptuj doseči izpolnjevanje zakonskih določil skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, ki v 40. členu določa, da morajo biti manjše aglomeracije od 500 PE priključene na javno kanalizacijsko omrežje do 31. 12. 2027. Nadalje želijo rešiti problematiko odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju občine, varovanje vodnih virov oz. izboljšati kakovost površinskih in podzemnih voda, zmanjšati vpliv na obremenitev podtalnice s fekalijami in zvišati kakovost bivanja. Sam projekt prispeva 2,5 % na vse priključke v Mestni občini Ptuj. Zaključek gradnje kanalizacije je predviden do 30. 9. 2024.

TEKST – sporočilo za javnost Mestne občine Ptuj

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 24. aprila 2024.)

Na vrh