Domov » Novice » Občinski program varstva okolja v letih 2014 – 2020

Občinski program varstva okolja v letih 2014 – 2020

Obcinski plan varstva okolja
Mestna ob?ina Ptuj je bila ena izmed prvih slovenskih ob?in, ki je v skladu z zakonom o varstvu okolja pripravila svoje programe. Tako se je izvajal med leti 2003 in 2007 Lokalni program varstva okolja, od leta 2008 do 2013 Ob?inski program varstva okolja, ki se bo izvajal tudi v obdobju od 2014 do 2020. Ob?inski program varstva okolja je bil podrobno predstavljen na javni obravnavi, kjer so tudi razkrili vizijo Mestne ob?ine Ptuj na podro?ju varstva okolja. Ta je razdeljen na štiri okoljske cilje in ukrepe. Ti so varovanje vodnih virov, energetska u?inkovitost in raba virov, trajnostna mobilnost in varovanje narave, zelenih in vodnih površin. Predvidena vrednost celovitega in zelo kompleksnega projekta je nekaj ve? kot 83,5 milijona evrov. Sredstva za izvedbo bi naj v naslednjih sedmih letih pridobili na evropskih razpisih, iz regionalnih razvojnih programov, nacionalnih razpisov in tudi iz prora?un Mestne ob?ine Ptuj.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 1. aprila 2014.)

Na vrh