Domov » Novice » Polletna realizacija proračuna Mestne občine Ptuj

Polletna realizacija proračuna Mestne občine Ptuj

42 seja

Na 42. redni seji Mestnega sveta Mestne ob?ine Ptuj, ki je bila 14. julija, je bilo na dnevni red uvrš?enih 13 to?k. Mestni svetniki in svetnice so med drugim seznanili s polletno realizacijo prora?una za leto 2014. Prora?un je bil sprejet lani decembra v višini 32,5 milijona evrov. Tekom leta so nastale spremembe tako na prihodkovni kot odhodkovni strani prora?una, ki jih je bilo potrebno uravnovesiti. Spremembe na odhodkovni strani prora?una so se nanašale na pove?anje sredstev na investicijah v teku (podhod Borovo, Mestni trg in druge), vklju?ili so subvencije cen po sklepih mestnega sveta ter pove?anje sredstev za delovanje zavodov. Rebalans prora?una je znašal slabih 34,4 milijona evrov in je višji od veljavnega prora?una za 1,8 milijonov evrov oz. 5,7 %. Realizacija prihodkov in odhodkov v prvem polletju se glede na plan giblje okrog 35 %. Realiziranih prihodkov je za okrog 11 milijonov evrov, odhodkov 12 milijonov. Izdatki so v prvem polletju presegali prejemke za 985 tiso? evrov. Sredstva so pokrita iz sredstev na ra?unu preteklega leta, ki so znašala 2,4 milijona evrov. Ve?je investicije v prvem polletju so Odvajanje in ?iš?enje odpadne vode na obmo?ju Ptujskega polja, rekonstrukcija Mestnega trga, energetska obnova stavb Vrtca Ptuj in izgradnja Kulturne dvorane Rogoznica.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 17. julija 2014)

Na vrh