Domov » Novice » Splošno » Pravila za volitve v Državni zbor 2011

Pravila za volitve v Državni zbor 2011

 

Volitve v Državni zbor 2011

Skladno s 5. ?lenom zakona o volilni kampanji Ptujska televizija PeTV objavlja pogoje in na?in predstavitve kandidatov za volitve poslancev v Državni zbor, ki bodo 4. decembra 2011. Uredništvo si bo v skladu z zakonodajo in uredniško politiko prizadevalo za enakopravno in uravnoteženo predstavitev kandidatov oziroma strank. O obsegu in vsebini prispevkov odlo?a uredništvo samostojno, v skladu z uredniško politiko. Ta pravila ne urejajo objavljanja dnevno aktualnih novic in poro?il o dogajanju v ?asu volilne kampanje, kakor tudi ne številnih strokovnih in tehni?nih (servisnih) oddaj o volilni zakonodaji in njeni izvedbi. Za redne oddaje informativnega programa PeTV velja tudi v ?asu volilne kampanje na?elo prepovedi politi?ne propagande. Zanje ostaja merilo informativna pomembnost in umetniška kakovost.

Predstavitve na Ptujski televiziji PeTV

Ptujska televizija PeTV bo vsem strankam in neodvisnim kandidatom omogo?ila predstavitev vseh njihovih kandidatov na obmo?ju volilnih okrajev Ptuj I, Ptuj II, in Ptuj III. Termine predstavitev bo dolo?ilo uredništvo in z njimi seznanilo stranke in neodvisne kandidate. PeTV bo o predvolilnih aktivnostih poro?al v skladu s svojo uredniško politiko, ki temelji na informacijah, pomembnih in zanimivih za gledalce oziroma ob?ane. Za vse predvolilne oddaje v programu televizije PeTV velja, da v njih sodelujejo izklju?no kandidati z uradno potrjeno kandidaturo.

Volilni oglasi

PeTV vabi vse kandidate, politi?ne stranke, liste kandidatov, volilne štabe in organizatorje kampanje, da svoja sporo?ila za javnost, programe, predstavitve itd. objavijo kot oglas na televiziji. Pri oglasih ne postavljamo posebnih vsebinskih omejitev, razen v primerih, ko bi z vsebino kršili zakon o medijih oziroma neutemeljeno diskreditirali posamezne kandidate, liste ali politi?ne stranke. Izpostavljamo, da je skladno s 6. ?lenom zakona o volilni kampanji v objavljenem oglasu obvezna navedba naro?nika oglasa, ter da je skladno s 50. ?lenom zakona o medijih za resni?nost in to?nost navedb v oglasu odgovoren njegov naro?nik, za skladnost oglasa z zakonom in s programsko zasnovo pa izdajatelj. Cene oglasov so v skladu s cenikom PeTV. Naro?niki volilnih propagandnih sporo?il morajo objavo naro?iti z ustrezno opremljeno naro?ilnico in vnaprej poravnati celoten znesek naro?enega oglaševanja. Dokler predpla?ilo ne bo opravljeno, sporo?ila ne bodo objavljena. O objavi oglasov naj se naro?niki dogovorijo z marketingom PeTV: Marjana Skok, tel.  059088028, e-pošta: marketing@petv.tv.

Pritožbe

Pritožbo na izvajanje teh pravil lahko vložijo kandidati ali njihovi zakoniti predstavniki in gledalci. Pritožba se naslovi v pisni obliki na odgovornega urednika televizije. Odgovorni urednik mora na pritožbe pisno odgovoriti najkasneje v dveh dneh po prejemu pritožbe. Kandidatom, ki menijo, da njihove pravice niso bile spoštovane, je v skladu z zakonom zagotovljeno tudi sodno varstvo.

Ptuj, 20. 10. 2011

 

Aleksandra Magdalenc, odgovorna urednica Ptujske televizije PeTV

Na vrh