Domov » Novice » Program ukrepov za trajnostno upravljanje Drave na odseku od Maribora do Središča ob Dravi

Program ukrepov za trajnostno upravljanje Drave na odseku od Maribora do Središča ob Dravi


Kolegij županov Spodnjega Podravja se je seznanil z načrtom Program ukrepov za trajnostno upravljanje Drave na odseku od Maribora do Središča ob Dravi, št. 3436/13-A6, z dne december 2015, v okviru projekta LIVEDRAVA – Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji, akcija A.6
Smernice za trajnostno upravljanje Drave, ki ga je izdelal Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o.
Kolegij županov Spodnjega Podravja od Direkcije Republike Slovenije za vode zahteva, da glede na katastrofalne poplave v novembru 2012 in v avgustu 2023 ter glede na klimatske spremembe najkasneje v roku 18 mesecev, uresniči program protipoplavnih ukrepov iz načrta, navedenega v 1. točki tega sklepa, vključno s čiščenjem celotne struge in z odstranitvijo prodnih nanosov ter naslednjimi ukrepi:
– protipoplavni ukrepi v Hajdošah, Skorbi in Slovenji vasi (ob stari strugi),
– protipoplavni ukrepi v Krčevini pri Vurbergu (Čreta),
– izvedba zadrževalnikov na pritokih reke Drave,
– protipoplavni paneli oz. ograje v Orešju in na Ptuju, v Šturmovcih, v Novi vasi pri Markovcih in v zaselku Vopošnica,
– ekološka sanacija Ptujskega jezera,
– izvedba prehoda za vodne organizme preko jezu Markovci,
– obnova rokava in mrtvic v Šturmovcih, na Forminu in v Zavrču,
– protierozijsko zavarovanje z izvedbo vkopanega zavarovanja na robu obdelovalnih površin na levem bregu v Šturmovcih,
– vzpostavitev zatoka na levem bregu na območju Okršiča,
– protipoplavni ukrepi za obstoječe stanovanjske objekte v naselju Stojnci in Dolane izven struge ter za gospodarski objekt (piščančja farma) v Stojncih in zagotavljanje poplavne varnosti regionalne ceste (odsek Spuhlja – Zavrč) z ukrepi na sami infrastrukturi (lokacija: Stojnci in Dolane), kot so npr. nadvišanje ceste z inundacijskimi prepusti in priključitev že delno izvedenega nasipa na desnem bregu Drave v Dolanah,
– protipoplavni ukrepi za obstoječe stanovanjske objekte v naselju Muretinci in Gajevci ter za gospodarski objekt (piščančja farma) v Muretincih (lokacija: Muretinci in Gajevci) in odstranitev in premik zavarovanja v notranjost na levem bregu, obnova mrtvic in starih rečnih rokavov,
– zmanjšanje erozijskega pritiska na levo brežino pri Zavrču.
Obrazložitev
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. je v okviru projekta LIVEDRAVA – Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji, akcija A.6 Smernice za trajnostno upravljanje Drave izdelal načrt Program ukrepov za trajnostno upravljanje Drave na odseku od Maribora do Središča ob Dravi, št. 3436/13-A6, z dne december 2015, ki med drugim zajema tudi vsebine zagotavljanja poplavne varnosti reke Drave na odseku od Maribora do Središča ob Dravi, ki pa žal do danes niso bili izvedeni.
Glede na katastrofalne poplave v novembru 2012 in nazadnje v avgustu 2023 občine Spodnjega Podravja upravičeno zahtevajo, da se ukrepi zagotavljanja poplavne varnosti začnejo nemudoma izvajati, zato od pristojnih (zlasti Direkcije RS za vode) zahtevajo, da v roku 18 mesecev uresniči program ukrepov iz načrta, navedenega v 1. točki tega sklepa, vključno s čiščenjem celotne struge in z odstranitvijo prodnih nanosov, v vsakem primeru pa pred predvideno rekonstrukcijo/obnovo dovodnega kanala HE Formin.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 20. septembra 2023.)
Na vrh