Domov » Novice » Projekt Maraton

Projekt Maraton

projekt maraton

Projektna ideja Maraton je nastala kot možna rešitev zaznanih ovir pri inoviranju, ustvarjanju ve?je dodane vrednosti in krepitvi konkuren?nosti podjetij. Podjetja navajajo kot eno ve?jih ovir za inovacijsko dejavnost iskanje ustreznega razvojnega kadra, ki bo sposoben poglobljenega uvida v potrebe podjetja ob upoštevanju poslovne logike in politike podjetja. Pri prakti?no vseh podjetjih je skupna ugotovitev, da do kvalitetnih kadrov zelo težko pridejo, ker pravih študentov ne poznajo. Isto?asno se zaradi toge zaposlovalne zakonodaje nekoliko bojijo zaposlovati visokoizobražene tehni?ne kadre, saj ni drago le njihovo delo, temve? tudi njihovo usposabljanje. Zato je pomembno, da imajo podjetja možnost izbrati dobre študente in jih preskusiti na konkretnih nalogah. Na drugi strani pa dobri študenti nimajo dovolj informacij in zadostnega dostopa do raziskovalnih izzivov v podjetjih in zato najboljši velikokrat iš?ejo izzive v tujini. Z boljšim informiranjem in vzpostavitvijo komunikacijskega kanala med študenti in podjetji bi bilo možno najboljše kadre zadržati v regiji. Projekt spodbuja sodelovanje gospodarstva in RR institucij preko kreiranja sti?iš?a v obliki uporabniku prijazne borze razvojnih in raziskovalnih tem in nalog, ki zanimajo podjetja. V te naloge se bodo vklju?ili študenti in dijaki z namenom, da opravijo študijske obveznosti, navežejo stik in se s kvalitetnim delom izkažejo pri potencialnem delodajalcu; mentorji z namenom vzpostavitve sodelovanja z gospodarstvom; ter podjetja in organizacije, ki pridobijo priložnost za preskus potencialnih zaposlenih za razvojne naloge pri konkretnem delu ter možnost vpeljati potencialne zaposlene v organizacijske in poslovne procese podjetja še pred zaposlitvijo, kar skrajša prilagoditven ?as ob morebitni zaposlitvi. Vzpostavili so spletno sti?iš?e On-line raziskovalnih nalog, katerega bistvo je, da podjetja svoje raziskovalne in razvojne izzive pretvorijo v raziskovalne naloge, jih vpišejo v borzo, nato pa se študenti in dijaki prijavljajo na te raziskovalne naloge. Najdete jo na spletnem naslovu www.studentsforindustry.eu. Projekt traja 18 mesecev, od 18.12.2013 do 17.6.2015. Vodilni partner v projektu je Znanstveno-raziskovalno središ?e Bistra Ptuj, projektni partnerji pa so TehnoCenter Univerze v Mariboru d.o.o., Tehnološki center za elektri?ne stroje TECES, Razvojni center Murska Sobota, Tehnološko inovacijski centar Me?imurje d.o.o., Zagorska razvojna agencija d.o.o., Agencija za razvoj Varaždinske županije d.o.o. in Sveu?ilište u Zagrebu. Projekt Maraton se izvaja v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013 in je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK).

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 11. novembra 2014)

Na vrh