Domov » Novice » Razpis za parkirišče P+R

Razpis za parkirišče P+R

P+R
Mestna ob?ina Ptuj vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naro?ila za izvedbo gradnje »Park and Ride« parkiriš?a na Zadružnem trgu na Ptuju, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki. Mestna ob?ina Ptuj je v skladu s 25. ?lenom Zakona o javnem naro?anju objavila javni razpis za predmet javnega naro?ila Izvedba gradnje Park and Ride parkiriš?a na Zadružnem trgu na Ptuju, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki. Razpisna dokumentacija natan?no dolo?a predmet javnega naro?ila, pogoje in merila za izbiro najugodnejše ponudbe. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 2. razvojne prioritete “Cestna in pomorska infrastruktura, podro?je javnega potniškega prometa”. Ve? o pogojih najdete na spletni strani Mestne ob?ine Ptuj pod oznako Razpisi in rok za oddajo ponudbe za izgradnjo parkiriš?a Park and Ride je 30. januar 2015.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 23. januarja 2015.)

Na vrh