Domov » Novice » Splošno » Z junijske seje mestnega sveta Mestne občine Ptuj

Z junijske seje mestnega sveta Mestne občine Ptuj

Svetnice in svetniki MO Ptuj so na 8. seji obravnavali trinajst to?k dnevnega reda. Dlje kot pri ostalih to?kah so se ustavili le pri Odlokih o organizaciji in delovnem podro?ju ob?inske uprave ter komunalnem prispevku in pa pri novelaciji investicijskega programa za izgradnjo vrtca Podlesek – Med vrti. Relativno hitro so zaklju?ili to?ko o predlogu odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem podro?ju ob?inske uprave MO Ptuj z vklju?enim amandmajem. Za predlagano je glasovalo dvajset svetnikov, štirje so bili proti, trije pa so se glasovanja vzdržali. Po besedah župana reorganizacija ni posledica reševanja kadrovskih težav ter delanja uslug, temve? želijo s tako odlo?itvijo izboljšati delovne procese in racionalizirati delo. Velik korak naprej pa je bil storjen z znižanjem komunalnega prispevka za eno in dvostanovanjske stavbe, medtem ko so svetnice in svetniki zavrnili amandma Odbora za gospodarstvo, da se za ve?stanovanjske in gostinske stavbe razen turisti?nih kmetij dolo?i faktor 0,7. Zapletlo pa se je pri vrtcu Podlesek-Med vrti, zato je bila na dnevnem redu novelacija tega investicijskega programa. V DIIP-u je bila namre? ocenjena vrednost 1,1 MIO, najnižja oddana ponudba pa je znašala skoraj 1,4 MIO evrov. Dogovor med izvajalcem in projektantom ni bil dosežen, zato bo o tem, kako se bodo zapleti okrog vrtca rešili, potreben še dogovor z investitorjem.

Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 23. junija 2011.

Na vrh