Domov » Novice » Splošno » Z majske seje Mestnega sveta MO Ptuj

Z majske seje Mestnega sveta MO Ptuj

Na majski seji Mestnega sveta Mestne ob?ine Ptuj so svetnice in svetniki obravnavali deset to?k dnevnega reda, presenetljivo pa so se najdlje ustavili pri komunalni tematiki. ?eprav je bilo glede na predlagani dnevni red pri?akovati, da bo to ena izmed krajših sej, se je ustavilo pri tretji to?ki Predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnem prispevku. ?eprav je šlo za zaklju?no fazo sprejemanja odloka, je odbor za gospodarstvo vložil amandma, s katerim so predlagali znižanje faktorja objekta za ve?stanovanjske in industrijske stavbe z 1,00 na 0,7. Odbor se je za amandma odlo?il. Resnosti reševanja te problematike se zavedajo vsi svetniki, zgodba se namre? vle?e že nekaj let, a vendar je glede na predhodne razprave, amandma ve?ino presenetil. Amandma odbora za gospodarstvo je podprlo petnajst svetnic in svetnikov, deset jih je bilo proti, županov amandma na amandma ni bil sprejet, za odlok v celoti pa je glasovalo enaindvajset svetnic in svetnikov, proti sta bila dva. Ostale to?ke dnevnega reda so bile druga za drugo obravnavane in sprejete teko?e, burna razprava o komunalnem prispevku pa je napovedala, da bo celostno reševanje te problematike zagotovo terjalo še veliko ?asa.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 24. maja 2012)

Na vrh