Domov » Novice » Zdravje » 22. seja za preventivo in vzgojo v cestem prometu v MO Ptuj

22. seja za preventivo in vzgojo v cestem prometu v MO Ptuj

Na 22. redni seji Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne ob?ine Ptuj je izmed 14 to?k bila najbolj izpostavljena to?ka, ki je zejemala oceno prometne varnostih razmer na našem obmo?ju v letu 2011. Iz statisti?nega vidika je ta pogled bolj zaskrbjujo?, kot v letu poprej. Med izpostavljenimi to?kami 22. redne seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne ob?ine Ptuj so še bile priprava obdobnega na?rta varnosti cestnega prometa  v naši ob?ini za leti 2012/2013, analiza prometne nesre?e s smrtnim izidom na nivojskem prehodu lokalne ceste ?ez železniško progo v Podvincah, ureditev prometnega režima pri Osnovni šoli Breg in predloga za spremembo prometnega režima na Arbajterjevi ulici in Rimski ploš?adi. Prav tako pa so naredili tudi pogled na akcije, kot so pešec Bodi pre/viden, Vozim da, hodim ne in pripravam na medob?insko tekmovanje Kaj veš o prometu.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 6. marca 2012.)

Na vrh