Domov » Novice » 6. redna seja Sveta zavoda Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj

6. redna seja Sveta zavoda Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj


Na 6. redni seja Sveta zavoda Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj so člani sveta zavoda obravnavali Letno poročilo o poslovanju bolnišnice, v okviru katerega se je svet zavoda seznanil s poslovanjem bolnišnice v letu 2023. Z realizacijo pogodbene vrednosti ter ostalimi prihodki je bolnišnica v letu 2023 dosegla vrednost celotnih prihodkov v višini 40.234.458 EUR, kar ni zadoščalo za pokritje vseh odhodkov v višini 40.464.510 EUR in se konec poslovnega leta izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 230.052 EUR, Vodstvo je podalo pojasnila k letnemu poročilu, in sicer, da je razlogov za rezultat več, potrebno je upoštevati vse dejavnike, ki so vplivali na to in na katere bolnišnica ni imela vpliva. Kljub dobri realizaciji programa so bili stroški blaga, materiala in storitev za 8,31 % višji od načrtovanih in planiranih v finančnem načrtu bolnišnice za leto 2023, na kar se ni dalo vplivati. Prav tako je bolnišnica zaradi umiritve COVID-a prejela manj sredstev, kot je bilo načrtovano, realiziralo in opravilo pa se je več storitev, kot je bilo dogovorjeno s pogodbo z ZZZS, ki jih pa bolnišnica ni prejela plačanih. Stresni test je bolnišnica v prvih 7 mesecih leta 2023 odlično prestala, presegla se je realizacija dogovorjenega programa, katerega je bolnišnica prejela v celoti plačanega. Težav v poslovanju bolnišnice zato vodstvo takrat ni zaznalo. Po 1.8.2023, se je spremenila Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2023, na podlagi katere se je spremenil način plačila, ki ni bil več po realizaciji. Odzivnost s strani izvajalcev na nove pogoje in s tem nov način plačila se ni mogla izvesti hipoma, kar je za bolnišnico pomenilo zmanjšanje prihodkov. Bolnišnica kljub temu likvidnostih težav ni imela in je vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev tekoče poravnavala. Skupno število vseh obravnavanih primerov v akutni bolnišnični obravnavi v letu 2023 je bilo 10.100, ustvarili pa so 13.145,26 uteži. S plačnikom ZZZS je bil dogovorjen program akutne bolnišnične obravnave v obsegu 9.448 primerov in 11.515,53 uteži. Planirana utež na primer je bila 1,22. Največji delež razlike med načrtovano in realizirano vrednostjo investicij, predstavlja dokončna izgradnja Urgentnega centra in njegova usposobitev za uporabo. Po podanih pojasnilih je svet zavoda potrdil letno poročilo za leto 2023. Ob tem pa so se člani na tokratni redni seji seznanili s poročilom revizorja o notranjem revidiranju za leto 2023, podali so oceno za napredovanje zaposlenim v plačni skupini B in obravnavali so predlog Pravilnika o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 1. marca 2024.)

Na vrh