Domov » Novice » 25. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

25. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj


12. točk je vseboval dnevni red 25. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, ki se je popoldan odvila v veliki sejni sobi in preko platforme zoom. Med izpostavljenimi je bila druga točka, v kateri so se seznanili z zaključnim računom občine za leto 2020. Letni rezultat oziroma razlika med prejemki in izdatki je pozitivna in znaša 695.913,11 EUR. Več pozornosti je bila deležna tudi šesta točka, v kateri so sprejeli spremembe Načrta razvojnega programa (NRP) »Ureditev infrastrukture na pokopališču«. Predmet investicijskega projekta je dotrajanost, energetska neučinkovitost, pomanjkanje prostora ter neprimernost oz. nefunkcionalnost obstoječe mrliške vežice za namen, za katerega je zgrajena. Cilj investicije je rešitev starega in izgradnja novega objekta vežice s ploščadjo ter predaja objekta primarnemu namenu,ureditev ustreznega prostora za opravljanje dejavnosti ter ureditev okolice objekta, kar bo imelo več pozitivnih posledic na ožjo in širšo okolico pokopališča. Faza izdelave projektne dokumentacije je v teku, gradbeno dovoljenje še ni pridobljeno. Vrednost investicijskega projekta znaša po stalnih cenah 865.997,48 EUR z DDV. Ob omenjenih točkah so svetnice in svetniki sprejeli tudi predlog odloka o koncesiji za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Mestni občini Ptuj, predlog Sklepa o podelitvi pooblastila za odločanje o delovni uspešnosti direktorjev javnih zavodov in ob koncu tokratne aprilske seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj so potrdili tudi nekaj novih predstavnikov v svete zavodov v Mestne občine Ptuj in potrdili so ravnatelje določenih vzgojno izobraževalnih zavodov.

Na vrh