Domov » Novice » Gospodarstvo » 7. seja mestnega sveta MO Ptuj

7. seja mestnega sveta MO Ptuj

Svetnice in svetniki so se sestali na 7. redni seji Mestnega sveta Mestne ob?ine Ptuj, na kateri so obravnavali dvanajst to?k dnevnega reda. Šlo je za najkrajšo sejo v letošnjem letu, ?eprav je bilo to le navidezno, pred tem so namre? potekala tri tedne dolga usklajevanja. Svetnice in svetniki so tokrat zelo teko?e obravnavali posamezne to?ke, za kar so se kar nekajkrat sestali tako v okviru delovnih teles, s strokovnimi sodelavci in z županom. Je pa bila presenetljivo hitro zaklju?ena 3. to?ka dnevnega reda, ?eprav smo pri?akovali dolgo razpravo. Po besedah župana se to ni zgodilo, saj so tudi tu potekala tritedenska predhodna usklajevanja. Ker so svetniki mnenja, da gradivo še ni zrelo za dokon?ni predlog, je torej ostalo le pri osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem podro?ju ob?inske uprave MO Ptuj. Odlok sledi dvema potrebama, pri ?emer je prva po besedah župana povezana s strokovnostjo, saj so pred njimi velike investicije. Ker se je nakopi?ila obilica nekih operativnih sestankov, so predvideli novega koordinatorja, to funkcijo pa bo prevzel dosedanji direktor ob?inske uprave. Druga potreba izhaja iz politi?ne volje, saj se ve?ina svetniških skupin ni strinjala s tem, da bila funkcija župana združljiva s funkcijo direktorja ob?inske uprave. Na njihov predlog so torej poiskali drugo rešitev, ki se na eni strani kot strokovna, na drugi kot politi?na, zrcali v omenjenem odloku.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 26. maja 2011)

Na vrh