Domov » Novice » Gospodarstvo » Komunalno podjetje Ptuj, d.o.o. primorano korigirati cene oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

Komunalno podjetje Ptuj, d.o.o. primorano korigirati cene oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode


Komunalno podjetje Ptuj, d.o.o. je skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja pripravilo Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo za vse občine vodooskrbnega sistema Ptuj, ter Elaborat odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode družbe za posamezne občine za leto 2023. Ta je sedaj v potrjevanju v sedemnajstih občinah Spodnjega Podravja ter delno v še dveh občinah.

V Komunalnem podjetju Ptuj sporočajo, da na cene vpliva vsakoletna dinamika stroškov, zato se cene po posameznih postavkah nekoliko spreminjajo. Cene, ki še veljajo so bile nazadnje potrjene in korigirane pred štirimi leti, v letu 2019, od takrat pa so se zvišali skorajda vse postavke, ki sestavljajo končno ceno. Ob stroških dela ter vstopnih materialih, se je v zadnjem času nenadzorovano dvignila tudi cena energentov (v letu 2019 je stroške električne energije predstavljal 9%, v letu 2023 strošek porabljene električne energije predstavlja skoraj 30% izračunane cene), kar posledično dviguje predvsem stroške oskrbe s pitno vodo. Vlada RS je na predlog Ministrstva za infrastrukturo na dopisni seji dne 30.12.2022 sprejela težko pričakovano Uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, ki pa je v veljavi do 30. junija 2023.

Ker v Komunalnem podjetju Ptuj sledijo vsem smernicam javnih gospodarskih služb, ki predvidevajo tudi cenovno politiko brez ustvarjanja dobičkov, tudi sledenje cenam obveznih GJS tekočim stroškom poslovanja in s tem pokritju likvidnostnega primanjkljaja, katerega s trenutno veljavnimi cenami ni možno premoščati,  so pripravili elaborat za leto 2023.

Mag. Janko Širec, direktor Komunalnega podjetja Ptuj: »Ključna postavka pri pripravi novega elaborata je strošek električne energije. Elaborati, ki so bili nazadnje pripravljeni v letu 2019 izhajajo iz podatkov leta 2018, od takrat se je cena električne energije bistveno zvišala. Mi  smo za letošnje leto na trgu dobili 10 krat višjo ceno kot je bila v letu 2019. Trenutna povprečna cena električne energije je približno  407 EUR/MWh, medtem ko je bila cena leta 2019 pod 50 EUR/ MWh. Elaborat je pripravljen v kontekstu znanih dejstev, do konca junija smo pod t.i. »kapico«, dobrih 200 EUR/MWh, po juniju pa bomo upoštevali ceno, pridobljeno na razpisu. Cena v elaboratu je izračunana na podlagi povprečja cene »kapice« in pridobljene cene na trgu za drugo polovico leta.«

Ob tem pa Širec poudarja, da so v Komunalnem podjetju Ptuj v preteklih mesecih pritisk cene na končne odjemalce blažili iz notranjih rezerv podjetja, ki pa so jih že izčrpali.

Ob tem je potrebno izpostaviti še dejstvo, da se pa nekoliko znižuje omrežnina.

Mag. Janko Širec, direktor Komunalnega podjetja Ptuj: »Omrežnina je sestavljena iz več postavk. Ključna postavka je amortizacija. Govorimo o približno 1.200.000 EUR (op.:  znesek v elaboratu 1.147.798 EUR ) na leto in to je znesek, ki ga redno mesečno nakazujemo občinam, glede na vrednost zaračunane omrežnine odjemalcem na lokaciji posamezne občine. Drugi del omrežnine je vzdrževanje priključka. V tem primeru govorimo o vzdrževanju, oziroma zamenjavi priključkov in tudi nabavi novih števcev. Gre za digitalne števce, kar je velik korak naprej. Pri vzpostavitvi digitalnega števca na določenem območju naselja to pomeni, da delamo tudi mesečne obračune in ljudje plačujejo dejansko stanje porabljene vode. V omrežnino pa spadajo tudi zavarovanje in pa odškodnine za kmetovalce na vodovarstvenem območju.«

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 10. februarja 2023.)

Na vrh