Domov » Novice » Gospodarstvo » Podpora vzpostavitvi obrti in podjetništvu prijaznega poslovnega okolja

Podpora vzpostavitvi obrti in podjetništvu prijaznega poslovnega okolja


Na 3. redni seji Kolegija županov Spodnjega Podravja je bila osma točka namenjena predstavitvi podpore vzpostavitvi obrti in podjetništvu prijaznega poslovnega okolja. Županom, županjam in ostalim predstavnikom občin Spodnjega Podravja je to temo predstavil direktor OOZ Ptuj Boris Repič.
Regijo Spodnje Podravje lahko uvrstimo med gospodarsko aktivne regije, prevladujejo pa mikro in mala podjetja, določena med njimi so zaradi svoje inovativnosti in prebojnih idej prepoznavna tudi v svetovnem merilu. V regiji moramo staviti na povezovanje različnih deležnikov, samo s sodelovanjem in iskanjem skupnih sinergij bo možno povečati gospodarsko uspešnost regije.
Dodana vrednost družb in samostojnih podjetnikov še vedno zaostaja za slovenskim povprečjem prav tako je povprečna plača zaposlenih v družbah in pri samostojnih podjetnikih na našem področju še vedno nižja od povprečne mesečne plače na državni ravni.
Za uspešno obrt in malo podjetništvo je potrebno ustvariti prijazno poslovno okolje, vsi deležniki podpornega okolja pa morajo bolj aktivno sodelovati in podjetnikom ustvarjati konkurenčne pogoje za poslovanje. Podporno okolje za podjetništvo v naši regiji je precej razdrobljeno, med deležniki je premalo povezovanja in sodelovanja in to je eden izmed naši pomembnih ciljev za prihodnost.
Med izvorne naloge občin spada tudi omogočanje pogojev za gospodarski razvoj, občina:
– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini;
– oblikuje davčno politiko, ki pospešuje gospodarski razvoj;
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreševanju gospodarskih problemov;
– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj gospodarskih panog oz. gospodarskih subjektov;
Na podlagi 37. člena Obrtnega zakona je Območna obrtno-podjetniška zbornica Ptuj (v nadaljevanju: OOZ Ptuj) oseba javnega prava in samostojna strokovno-poslovna organizacija, ki deluje na območju 16 občin, katere zakonske naloge po tukaj navedenem členu Obrtnega zakona so, da spremlja in obravnava problematiko obrti, skrbi za njen skladen razvoj, zastopa interese svojih članov pred organi lokalnih skupnosti, vodi obrtni register na območju svojega delovanja ter opravlja naloge, pomembne za celovito delovanje obrtno zborničnega sistema, ki jim jih poveri Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
Na podlagi navedenega obstaja vzajemno izkazan interes po poglobljenem sodelovanju občin in OOZ Ptuj na področju izvajanja in uresničevanja zgoraj navedenih pristojnosti občin ter nalog OOZ Ptuj.
OOZ PTUJ
Na OOZ Ptuj se pri svojem delu srečujemo s:
– podjetniki in obrtniki, ki že poslujejo,
– s posamezniki, ki svojo podjetniško idejo šele razvijajo in preverjajo ter se odločajo za podjetniško pot,
– s podjetniki ki svojo poslovno pot zaključujejo (zapiranje dejavnosti, prenos na naslednike, prodaja …) in
– mladino (delavnice ustvarjalnosti, podjetnosti, inovativnosti; podjetniški krožki; predstavitev deficitarnih poklicev in predstavitev poklicev na MOS Celje na Ulici obrti)
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je krovna organizacija, ki skupaj z 62 območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami (OOZ), tvori obrtno-podjetniški zbornični sistem. Na lokalnem nivoju obrtniki in mali podjetniki svoje težave rešujejo skupaj s strokovnimi službami 62 območnih obrtno-podjetniških zbornic.
Povezovanje po panogah in strokah
V okviru OOZ Ptuj delujejo strokovne sekcije, v katerih se povezujejo obrtniki in podjetniki iz istih strok, si izmenjujejo izkušnje, rešujejo skupne strokovne probleme in skrbijo za uresničevanje skupnih interesov. Znotraj zbornice deluje tudi Klub mojstrov, ki skrbi za kakovost obrtnih storitev in izdelkov.
Brezplačna pomoč in podpora za člane
Zastopanje interesov obrtnikov in podjetnikov pred državo in velikim gospodarstvom je le ena od nalog Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Članom nudimo brezplačno svetovanje ter podporo pri reševanju težav na poslovni poti, ki jih zaradi dolgoletnih izkušenj najbolje razumemo in jih tudi znamo reševati. Tako imajo naši člani na razpolago tudi brezplačno pravno pomoč.
Skrbimo za promocijo obrti in članom omogočamo cenejšo udeležbo na sejmih ter poslovnih srečanjih. Na leto organiziramo več kot 50 izobraževanj in pripravljamo poslovne informacije, ki jih člani potrebujejo pri vsakodnevnem poslovanju.
Svetovanje
Pravniki in ekonomisti v svetovalnem centru OZS in na OOZ Ptuj na leto opravimo več kot 15.000 individualnih svetovanj, na Ptuju je skupno več kot 700 individualnih svetovanj. Svetovalci zagotavljamo strokoven servis za mikro, mala in srednje velika podjetja. Predpise spremljamo že v postopku sprejemanja zato znamo pravočasno predvideti vpliv zakonskih sprememb na poslovanje obrtnikov in podjetnikov. Ker se člani s svojimi problemi pogosto obračajo na strokovnjake v svetovalnem centru, praktično ni težave, ki je svetovalci ne bi znali rešiti. Poznamo veliko različnih poslovnih situacij in dobrih praks, ki so lahko v pomoč tudi pri reševanju vaših problemov ali dilem. Svetovalni center OZS je del Evropske podjetniške mreže za podporo podjetjem.
Svetovanje se izvaja na naslednjih področjih:
o registracije podjetij in splošnega podjetniškega svetovanja (točka SPOT);
o gospodarskega in civilnega prava;
o delovnega prava;
o davkov;
o plač, računovodstva in knjigovodstva;
o varstva okolja in varnosti ter zdravja pri delu;
o tehnične zakonodaje, standardov in sistemov vodenja;
o financiranja in pridobivanja ugodnih finančnih virov preko domačih in EU javnih razpisov;
o internacionalizacije.
Zastopanje in povezovanje po dejavnostih
Strokovne sekcije združujemo člane po posamezni dejavnosti iz vse Slovenije, kar sekciji zagotavlja reprezentativnost in jo postavlja v vlogo predstavnika posameznika oziroma dejavnosti.
Združeni v sekciji obrtniki in podjetniki pridobijo:
– Dostop do informacij in brezplačnih svetovanj: glede pogojev za opravljanje posamezne dejavnosti, glede zakonodaje in predpisov, ki urejajo področje vašega delovanja ter s področja tehnološkega razvoja in napredka v stroki.
– Redno obveščanje o spremembah zakonodaje in predpisov iz dejavnosti.
– Sodelovanje in pomoč pri skrbi za uveljavljanje skupnih interesov.
– Vplivanje na zakonodajo preko vaših pobud in zahtev.
– Pomoč pri nastopanju na trgu.
– Strokovno izobraževanje iz vaše dejavnosti ter skupne promocijske in sejemske aktivnosti.
– Dostop do strokovne literature in gradiv, ki jih pripravlja strokovna sekcija.
– Spoštovanje dobrih poslovnih običajev in praks.
Izobraževanje
Organiziramo strokovne seminarje in podjetniške delavnice s področja davkov, računovodstva, delovne zakonodaje, vodenja podjetij, prenosov na naslednike, poslovanja v tujini, okoljskega ravnanja, prodaje in ostalih zakonodajnih področij, ki vplivajo na podjetniško poslovanje. Na OOZ Ptuj se letno izobraževanj udeleži več kot oseb.
Mednarodno sodelovanje in sejemski nastopi
Na področju mednarodnega sodelovanja člane informiramo in jim svetujemo, organiziramo mednarodna poslovna srečanja, skupinske sejemske nastope doma in v tujini, mednarodna kooperacijska poslovna srečanja ter poslovne delegacije.
Informiranje
Informacije, ki jih člani potrebujete pri vsakodnevnem poslovanju, so na voljo v reviji Obrtnik Podjetnik in Obrtnikovem Svetovalcu, e-novicah, rednih obvestilih, ki jih pošiljajo sekcije, in na spletni strani zbornice. V primeru nujnih informacij pa vas obveščamo preko SMS sporočil.
Promocija izdelkov in storitev
Vsi člani lahko svojo ponudbo izdelkov in storitev predstavite v spletnem katalogu ali aplikaciji za mobilne telefone MOJ OBRTNIK, ki deluje kot poslovni imenik za tiste, ki iščejo določene storitve in izdelke.
Ugodnosti s kartico MOZAIK PODJETNIH
Mozaik podjetnih izhaja iz preprostega preračuna: obrtniki in podjetniki smo skupaj največji kupec v Sloveniji. Združeni v veliki podjetniški družini lahko dobimo količinski popust za izdelke in storitve. V projekt Mozaik podjetnih so že pristopili številni partnerji, obseg ponudbe in število partnerjev pa se bo še povečal. S kartico lahko člani izkoristite tisočere ugodnosti pri nakupu repromateriala, energentov, telekomunikacijskih in zavarovalniških storitev ter drugih izdelkov in storitev, ki jih potrebujete pri vsakdanjem poslovanju.
Storitve na vstopni točki SPOT:
Točka SPOT na OOZ Ptuj se pojavlja v sistemu SPOT v naslednjih vlogah:
– prva »informativna točka« za podjetnike in hkrati posrednik podatkov in dokumentov med podjetnikom in registrskim organom ter drugimi sodelujočimi institucijami (FURS, ZZZS, ZPIZ, ZRZS in OZS),
– informiranje vseh ciljnih skupin (potencialnih in obstoječih podjetnikov),
– osnovno svetovanje in
– izvajanje postopkov registracij (samostojnih podjetnikov in d.o.o.-jev). Kar vključuje za s.p.-je: prijavo za vpis samostojnega podjetnika, sprememba samostojnega podjetnika, izbris samostojnega podjetnika iz registra PRS, oddaja davčnih podatkov za samostojnega podjetnika, zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (DDV-P2), prijava v obvezna socialna zavarovanja (M-1), prijava sprememb podatkov v obveznih socialnih zavarovanjih (M-3), odjava iz obveznih socialnih zavarovanj (M-2), prijava družinskega člana v obvezno zdravstveno zavarovanje (M-DČ), sprememba podatkov o družinskem članu v obveznem zdravstvenem zavarovanju (M-DČ), odjava družinskega člana iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (M-DČ) in sporočilo o prostem delovnem mestu (PDM-1) za s.p. – sp
Za gospodarske družbe se izvajajo naslednji postopki: splošni predlog za vpis ustanovitve d.o.o., predlog za vpis enostavne enoosebne d.o.o., predlog za vpis drugega subjekta v SRG, predlog za vpis nameravane firme, splošni predlog za vpis spremembe v SRG, predlog za vpis enostavne spremembe pri d.o.o., predlog za izbris iz SRG, predložitev listin, predlog za vpis spremembe samo v PRS, predlog za vpis poslovne enote, predlog za spremembo pri poslovni enoti, predlog za izbris poslovne enote, postopek po ZFPPIPP, davčni podatki, zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (DDV-P2), prijava v obvezna socialna zavarovanja (M-1), prijava sprememb podatkov v obveznih socialnih zavarovanjih (M-3), odjava iz obveznih socialnih zavarovanj (M-2), prijava družinskega člana v obvezno zdravstveno zavarovanje (M-DČ), sprememba podatkov o družinskem članu v obveznem zdravstvenem zavarovanju (M-DČ), odjava družinskega člana iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (M-DČ) in sporočilo o prostem delovnem mestu (PDM-1).
Ob tem je potrebno vedeti, da so stroški SPOT točke precejšnji: usposobljen kader, ki svetuje in izvaja zgoraj navedene postopke; prostor; papir; tiskalnik-barva; fotokopije; elektrika; računalnik, skener … OOZ Ptuj ves čas storitve izvaja s svojimi lastnimi sredstvi in dvema SPOT referentoma (svetovalcema).
Na podlagi navedenih dejstev je naš predlog, da se za vzpostavitev obrti in podjetništvu bolj prijaznega okolja poglobi sodelovanje OOZ Ptuj z občinami in to skozi boljši pretok informacij (preko spleta, občinskih glasil in eNovic OOZ Ptuj, družabnih omrežij…); skozi organizacijo skupnih izobraževanj, svetovanj in srečanj; promocijo deficitarnih poklicev in tudi skozi izvajanje svetovanj in storitev na SPOT točki OOZ Ptuj (za uresničevanje skupnih interesov z namenom pospeševanja obrti in podjetništva občine zagotovijo v proračunu za leto 2024 in v prihodnjih letih primerna finančna sredstva za sofinanciranje točke SPOT na OOZ Ptuj).
Prepričani smo, da bomo samo povezani in enotni lahko dosegli premik v razvoju obrti in podjetništva, kar posledično pomeni tudi razvoj lokalne skupnosti v celoti.
Pripravil: Boris Repič

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 27. septembra 2023.)

Na vrh