Domov » Novice » 31. redna seja Mestnega sveta

31. redna seja Mestnega sveta

 

seja MS julij

Ptujski mestni svet je na 31. redni seji najve? ?asa namenil razpravi o ureditvi Mestnega trga. Med drugim so se svetniki seznanili še s poro?ilom o realizaciji prora?una v prvi polovici leta ter podprli novo finan?no konstrukcijo druge faze obnove Dominikanskega samostana. Sprejeli so osnutka odloka o porabi prora?unske rezerve – hitri postopek ter o dopolnitvi odloka o oskrbi s pitno vodo na obmo?ju Mestne ob?ine Ptuj – skrajšani postopek. Podali so tudi pozitivno mnenje k izbiri Adiriaplina kot edinega prijavljenega na razpis za koncesionarja za distribucijo zemeljskega plina. Seznanili pa so se tudi s polletno realizacijo prora?una v prvi polovici leta. Prihodnje leto bi naj uredili Mestni trg. Glavnino sredstev za naložbo, 458 tiso? evrov bo zagotovila mestna ob?ina Ptuj, 238 tiso? evrov pa jih pri?akujejo od Evropskega sklada za regionalni razvoj. ?eprav je bilo slišati kar nekaj nasprotujo?ih si mnenj, pa je projekt kljub temu bil sprejet, saj je zanj glasovalo 15 svetnikov, 9 jih je bilo proti in en vzdržan. Svetniki so še podprli novo finan?no konstrukcijo druge faze obnove Dominikanskega samostana, ki predvideva, da bo ptujska ob?ina v ta projekt vložila 868 tiso? evrov. Podali so tudi predlog mnenja k imenovanju ravnatelja osnovne šole Breg. Mestni svet je pozitivno mnenje podal dosedanjemu ravnatelju Milanu Fakinu.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 18. julij 2013)

Na vrh