Domov » Novice » S 40. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

S 40. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

40 seja seja ms

Na 40. redni redni seji Mestnega sveta Mestne ob?ine Ptuj, ki je bila 19. maja, je bilo prisotnih 24 svetnic in svetnikov. Najve? ?asa so namenili razpravi o osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku Mestne ob?ine Ptuj. Višina komunalnega prispevka je odvisna od velikosti stanovanjskega objekta in parcele. Povpre?en komunalni prispevek na stanovanjski objekt v velikosti 136 m² na 675 m² bo okrog 1200 evrov. Komunalni prispevek se lastniku obstoje?ega objekta, ki na novo pridobiva kakšno vrsto komunalne opreme, lahko odmeri kot obro?no pla?ilo, vendar mora zavezanec za pla?ilo še pred pravnomo?nostjo izdane odlo?be podati na ob?ino pisno prošnjo. Svetniki in svetnice so predlagali možnost obro?nega odpla?evanja na 36 mesecev. Ob tem so se odlo?ili, da bodo s posebnim odlokom dolo?ili sofinanciranje komunalnega prispevka ter s tem dolo?ili upravi?ence, merila za dodelitev, višino in postopek dodelitve takšnih pomo?i.

Mestni svetniki in svetnice so v nadaljevanju seje dali pozitivno mnenje k imenovanju Branka Kumra za direktorja Šolskega centra Ptuj, Bojanu Lampretu za ravnatelja Strojne šole Ptuj, mag. Darji Harb za ravnateljico Ekonomske šole Ptuj, Rajku Fajtu za ravnatelja Elektro in ra?unalniške šole Ptuj ter dr. Vladimirju Korošcu za ravnatelja Biotehniške šole Ptuj.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 22. maj 2014)

Na vrh