Domov » Novice » SEE River

SEE River

Drava
V Dominikanskem samostanu je bila novinarska konferenca in zaklju?ni dogodek projekta SEE River. Projektna skupina SEE River je oktobra 2012 za?ela z izvajanjem aktivnosti s ciljem izdelati in preizkusiti nov pristop k celostnemu upravljanju re?nih koridorjev,ki upošteva tako varstvene kot razvojne interese. V Sloveniji je bilo izbrano obmo?je ob Dravi od Maribora do Zavr?a, kjer je projektna skupina s tesnim sodelovanjem z deležniki na nacionalni, regionalni in lokalni ravni pripravila predlog razvojnega koncepta in klju?ne stebre prihodnjega upravljanja re?nega koridorja Drave od Maribora do Zavr?a. Razvojni koncept usklajuje razvojne pobudesektorjev, predvsem energetike, kmetijstva, turizma in rekreacije, z varstvenimi pobudamisektorjev upravljanja voda in varstva narave na obmo?ju reke. Drava bi naj tako postala sodobna reka in nas je zanimalo v kakšnem stanju je ta sedaj. Predlogi projektov za uresni?evanje konceptav prihodnjem obdobju so zasnovani tako, da bodo njihovo izvajanje prevzele zainteresirane organizacije in posamezniki z regionalnega in lokalnega obmo?ja. Na ta na?in bosta reka in izbrani koridor postala ekološko-razvojna os sodobne turisti?no-energetsko-kmetijske-regije spodnjega Podravja, kot predvideva razvojni koncept.Iz našega obmo?ja so v projektu, katerega skupna vrednost je bila 2,1 milijona evrov sodelovali predstavniki Skupne ob?inske uprave ob?in v Spodnjem Podravju.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 23. oktobra 2014.)

Na vrh