Domov » Novice » Izobraževanje » Podelitev Žgečevih priznanj in plaket ob Svetovnem dnevu učiteljev

Podelitev Žgečevih priznanj in plaket ob Svetovnem dnevu učiteljev

svetovni dan uciteljev

Svetovni dan u?iteljevobeležujemo 5. oktobra. Odlo?itev o tem dnevu je bila sprejeta na Mednarodni konferenci o izobraževanju leta 1993 v Ženevi,zato ker je bil na ta dan leta 1966 na medvladni konferenci v organizaciji UNESCO in Mednarodne organizacije del sprejet dokument Priporo?ila o položaju u?iteljev, ki je veljaven še danes. Priporo?ila jasno dolo?ajo pravice in dolžnosti vzgojiteljev in u?iteljev ter govorijo o položaju, ki bi ga le-ti glede na zahtevnost dela morali imeti v družbi. Opredeljujejo tudi odgovornost vlad, ki naj u?iteljem in njihovim organizacijam omogo?ijo sodelovanje pri odlo?anju o za njih pomembnih vprašanjih. V Sloveniji se z vzgojo in izobraževanjem poklicno ukvarja 47 tiso? u?iteljev, vzgojiteljev in drugih pedagoških delavcev. Društvo ravnateljev ptujskega podro?ja, ZSSS – OO VIR Spodnje Podravje ter SVIZ Obmo?ni odbor Ptuj so v ponedeljek, 6. oktobra v Kulturni dvorani Gimnazije Ptuj pripravili prireditev v po?astitev svetovnega dneva u?iteljev, na kateri so slovesno podelili Žge?eva priznanja in plakete za dolgoletno prizadevno in uspešno pedagoško delo. Priznanja in plakete je prejelo 33 strokovnih delavcev ptujskega obmo?ja. Priznanja dr. Franja Žge?a so prejeli: Lidija Kun?nik – OŠ Juršinci, u?iteljica razrednega pouka, Breda Pisar – OŠ Mladika, u?iteljica razrednega pouka, Marta Glatz – OŠ Mladika, svetovalna delavka, Janja Hunjet – OŠ Markovci, u?iteljica razrednega pouka, Milovan Miluni? – OŠ Markovci, knjižni?ar, Danica Pompe – OŠ Majšperk, vzgojiteljica v prvem razredu, Mirica Marini? – OŠ Majšperk, u?iteljica razrednega pouka, Natalija Kutnjak – OŠ Kidri?evo, vzgojiteljica predšolskih otrok, Valentina Vrhovšek Malovi? – Destrnik-Trnovska vas, svetovalna delavka, Milena Mali – OŠ Podlehnik, u?iteljica geografije in zgodovine, Slavica Vindiš – OŠ Cirkulane – Zavr?, vzgojiteljica predšolskih otrok, Natalija Nežmah – OŠ Olge Megli?, u?iteljica razrednega pouka, Ksenija Kova?i? Žižek – OŠ Olge Megli?, u?iteljica angleš?ine in geografije, Jožica Megla – ŠC Ptuj, Strojna šola, u?iteljica slovenš?ine, Helga Mihela? – OŠ Breg, u?iteljica slovenš?ine, Ivanka ?eh – OŠ Cirkovce, u?iteljica biologije in kemije, Dragica Jurgec – OŠ Dornava, vzgojiteljica predšolskih otrok, Metka Zagoršek – OŠ Dornava, u?iteljica glasbene umetnosti, Brigita Koštomaj – OŠ Ljudski vrt, u?iteljica razrednega pouka, Damijan Samojlenko – ŠC Ptuj, Elektro in ra?unalniška šola, u?itelj športne vzgoje, Franc Lozinšek – ŠC Ptuj, Elektro in ra?unalniška šola, u?itelj prakti?nega pouka, Romana Kiseljak – OŠ Hajdina, u?iteljica likovne umetnosti, Kosi Dragica – OŠ Hajdina, u?iteljica razrednega pouka in Klementina Pulko – Dijaški dom Ptuj – vzgojiteljica v dijaškem domu. Plakete dr. Franja Žge?a pa so prejeli: Sonja Pu?ko – OŠ Ljudski vrt, u?iteljica razrednega pouka, Stanko Kostanjevec, –ŠC Ptuj, Strojna šola, u?itelj prakti?nega pouka, Terezija Štumberger – OŠ Cirkulane – Zavr?, pomo?nica ravnateljice, Bojan Lubaj – OŠ Gorišnica, u?itelj tehni?nega pouka in fizike, Karmen Fekonja – OŠ Gorišnica, u?iteljice angleš?ine in nemš?ine, Breda Križan – OŠ Kidri?evo, u?iteljica razrednega pouka, Andrej Kodela – OŠ Kidri?evo, u?itelj tehni?nega pouka in fizike, Draga Krošel – OŠ Majšperk, u?iteljica razrednega pouka in Milena Širec – OŠ Destrnik-Trnovska vas, u?iteljica razrednega pouka. Slavnostni govornik na prireditvi je bil dr. Janek Musek, v kulturnem programu pa je nastopil Pihalni orkester Glasbene šole Karol Pahor Ptuj pod vodstvom Zmaga Štebiha. Prireditev je povezovala Zlatka Lampret.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 11. oktobra 2014)

Na vrh